Dagvattendammar

Dagvattendamm

När nya bostadsområden, parker, grönytor och torg planeras försöker man i möjligaste mån begränsa andelen hårdgjord yta. Istället anläggs mark och växtlighet som kan ta hand om dagvattnet samt dagvattendammar.

Dammarna hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och sjöar genom att de tar hand om regnvattnet och mellanlagrar det i dammen. Samtidigt som de tar hand om regnvattnet, ger de även området en skön och naturlig karaktär.

Säkerhet vid dammar

Grundtanken är att dagvattenanläggningar ska vara en naturlig del av stadsmiljön där man tar hänsyn till funktionen, biologisk mångfald, estetik, barns utveckling och säkerhet.

Dammar kan antingen ha en permanent vattenyta eller så kan de få torka ut under torrperioder. Det är viktigt att dammar utformas så att risken för olyckor minimeras. Sluttningarna till dammen ska vara flacka. Stängsel ska undvikas då sluttningar görs flacka. Endast när utformningen består av broar och branta ”kajkanter” ska staket sättas upp och de ska då vara av kraftig konstruktion.

Genom att undvika stängsel runt dammen får barn tillgång till vattnet - det blir inte ytterligare ett område som barnen utestängs från i stadsmiljön. Dammar kräver vuxennärvaro för små barn. För de lite äldre behövs riskmedvetenhet, vattenvana och simkunnighet. Lek vid dagvattendammar under uppsikt av vuxna kan ge barn nya kunskaper, glädje och utveckling i form av riskträning och självkännedom. 

Här finns dagvattendammarna i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. Pdf, 561 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattendamm