Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dräneringsvatten räknas också hit.

Dagvatten ska i första hand fördröjas inom den egna fastigheten. Alla nya bostadsområden byggs enligt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. I äldre bostadsområden finns kommunala dagvattenledningar och diken.

Ansluta till dagvatten?

Vill du ansluta till kommunalt dagvatten ska du göra en ansökan om kommunalt VA. Du behöver också göra en anmälan till Bygglovsenheten.
Anslutning till kommunalt VA

LOD och infiltrationsmagasin

LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Infiltrationsmagasin Öppnas i nytt fönster., fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak. 

Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet infiltreras och fördröjas. Därför behöver du anlägga ett infiltrationsmagasin på din tomt.

Du får normalt sett inte leda ditt dagvatten direkt till kommunens dagvattennät.

Om din fastighet är ansluten till det kommunala dagvattennätet får
överskottsvattnet från ditt infiltrationsmagasin brädda över till kommunens nät. Detta innebär att när stenkistan blir full kan extravattnet rinna vidare till kommunens ledningar eller dagvattenstråk.

Vad ska jag välja?

  • Om du vill få tillgång till bräddmöjlighet enligt ovan ska du på din VA-ansökan välja LOD med bräddmöjlighet.
  • Om det inte finns bräddmöjlighet för din fastighet, eller om du väljer bort den möjligheten, så fyller du på VA-ansökan i LOD utan bräddmöjlighet.
  • Om du är osäker på vad du ska välja så rekommenderar vi att du väljer LOD med bräddmöjlighet.

Infiltrationsmagasin

För 100 m² hårdgjord yta (takyta, asfalterad uppfart, stenläggningar) behövs ett infiltrationsmagasin på 6 m³ (med stenfraktion 16/32).

Dagvattenhantering

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Anslutning kommunalt VA

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se