Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Dräneringsvatten räknas också hit. För att minska risken för översvämningar och utsläpp av föroreningar ska dagvatten tas om hand på din tomt och inte ledas direkt till kommunens dagvattennät.

Fördröjning av dagvatten

Dagvatten ska i första hand fördröjas inom den egna fastigheten. Alla nya bostadsområden byggs enligt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. I äldre bostadsområden finns kommunala dagvattenledningar och diken.
Fördröjning av dagvatten Länk till annan webbplats.
Dagvattenpolicy

Dagvattenhantering

Ansluta till dagvatten

Vill du ansluta till kommunalt dagvatten ska du göra en ansökan om kommunalt VA. Du behöver också göra en anmälan till Bygglovsenheten.
Anslutning till kommunalt VA Länk till annan webbplats.

Dagvattendammar i kommunen

När nya bostadsområden, parker, grönytor och torg planeras anläggs dagvattendammar. Dammarna hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och sjöar genom att de tar hand om regnvattnet och mellanlagrar det i dammen.
Dagvattendammar Öppnas i nytt fönster.