Lyssna

Inventering enskilda avlopp

Varför inventeras enskilda avlopp?

Enskilda avloppsanläggningar med bristande reningsförmåga förorenar ytvatten och grundvatten med näringsämnen och hälsovådliga mikroorganismer. Näringsämnena som främst utgörs av kväve och fosfor, rinner ut i sjöar och vattendrag för att slutligen hamna i havet. När stora mängder näringsämnen hamnar i våra vattendrag uppstår övergödning med negativa effekter i naturmiljön som följd.

Risk för förorening

Mikroorganismerna som släpps ut med orenat avloppsvatten riskerar att förorena vattnet i våra dricksvattenbrunnar och vattentäkter. Det finns många slags smittämnen som kan sprida sig via dricksvattnet och orsaka sjukdom hos både människor och djur. Den som dricker förorenat vatten riskerar främst mag- och tarminfektioner.

För att undvika förorening av grund- och ytvatten krävs att de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen fungerar väl och renar avloppsvattnet innan det släpps vidare ut i naturen. Idag finns det många avloppsanläggningar i kommunen som behöver åtgärdas av såväl hygieniska som miljömässiga skäl. Avloppsinventeringen är ett sätt att hitta de avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten.

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmål på 16 områden och inventeringen är också en del i arbetet med att uppnå målen. Genom inventeringen kan krav ställas på förbättring av reningen vilket i sin tur påverkar måluppfyllelsen. Utsläpp av orent avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar berör flera av miljökvalitetsmålen, däribland:

  • Grundvatten av god kvalitet
  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker

När ska avloppet kontrolleras?

Innan vi på miljö- och hälsoskydd besöker en fastighet skickar vi ett brev till fastighetsägaren där vi informerar om vad vi har för uppgift angående befintlig avloppsanläggning. Vi ger er som fastighetsägare möjlighet att kontakta oss innan tillsynen om ni anser att avloppsanläggningen inte lever upp till dagens krav. Ni har då möjlighet att söka tillstånd för en ny avloppsanläggning och på så vis slippa tillsynen. En tid efter att informationsbrevet skickats ut så påbörjar vi inventeringen.

Vad ska kontrolleras?

Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning och funktion, T-rör, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör samt utsläppspunkten, om det finns någon sådan. Brunnslock ska därför vara lätt åtkomliga för inspektion och tyngre stenar eller dekorationer ska avlägsnas. Vi behöver inte komma in i några hus.

Behöver ni vara hemma?

Det är inte nödvändigt att ni medverkar vid inspektionen. Men den som vill får givetvis gärna vara med. Ring i så fall snarast till miljö- och hälsoskydd för att boka en tid.

Vad händer sedan?

En tid efter inspektionen kommer ni att få ett inventeringsmeddelande där det framgår vad vi noterat om anläggningen. I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig kommer krav att ställas på att åtgärda detta inom en viss tid. Innan åtgärder vidtas för att förbättra avloppsanläggningen ska miljö- och hälsoskydd kontaktas.

Att anlägga enskilt avlopp

Avgift

Inventeringen är inte finansierad med några särskilda medel varför miljö- och hälsoskydd tar ut en timavgift enligt gällande taxa inom miljöbalkens område.

Övrigt

Om någonting är oklart eller om ni har några frågor går det bra att kontakta oss per telefon eller mail.

Vet ni själva redan nu att avloppet inte uppfyller gällande krav, kontakta gärna miljö- och hälsoskydd för råd om hur ni kan gå vidare.

Observera att ni inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att söka tillstånd eller göra en anmälan hos miljö- och hälsoskydd. Ansökningshandlingarna ska lämnas in till miljö- och hälsoskydd med namnunderskrift i original.

Ansökan avloppsanläggning E- tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan enskild avloppsanläggningPDF 
Bilaga till ansökan - minireningsverkPDF
Ansökan enskild avloppsanläggning-komplementbyggnadPDF


Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se