Lyssna

Vatten- och avloppsplan Stora Bugärde

På uppdrag av Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad, har GF Konsult AB utarbetat en VA-plan för bostadsområdet Stora Bugärde som omfattar ca 200 fastigheter. VA-planen har, med befintliga förhållanden som utgångspunkt, klarlagt förutsättningarna för varje fastighet att lösa VA-frågan, enskilt eller om gemensamma lösningar bör komma till stånd.

I utredningsområdet Stora Bugärde finns cirka 200 fastigheter. Majoriteten av fastigheterna, ca 80 %, används året runt och tendensen är att allt fler fastigheter nyttjas som permanentbostäder.

För samtliga fastigheter har ett förslag på en framtida avloppsanläggning angetts. I många fall har bedömningen gjorts att principen för den befintliga anläggningen uppfyller gällande krav och att samma typ av anläggning och läget därför bör kunna användas även i framtiden. I denna utredning har dock inte anläggningarnas status beaktats. För de fastigheter som i framtiden behöver en annan typ av anläggning har ett läge oftast hittats inom fastigheten. I vissa fall har det dock bedömts enklare att anlägga gemensamma anläggningar.

Stora Bugärde VA-planPDF
Bilaga 1 YtavrinningPDF
Bilaga 2 JordartskartaPDF
Bilaga 3a Enkät UtformningPDF
Bilaga 3b Enkät sammanställningPDF
Bilaga 4 Planerade VA-anläggningarPDF