Lyssna

Vatten- och avloppsplan för Limmerhult, Klåddegärde och Takkullen

Härryda kommun gjorde 2005 genom Aqualog AB och BERGAB en vatten- och avloppsutredning i Limmerhult Klåddegärde, Takkullen samt del av Älmhult. Utredningen syftar till att ge underlag för handläggningen av avlopp i området. Hela VA-planen finns tillgänglig på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avloppslösningar 


I VA-planen anvisas tekniska lösningar vars kostnader normalt sett inte överskrider anslutningsavgiften för kommunalt avlopp (ca 60 000 kr). Detta innebär att de avloppslösningar som främst är aktuella är olika typer av infiltrationsanläggningar, alternativt markbädd.

I första hand har lägen för en avloppsanläggning anvisats inom den egna fastigheten, i andra hand anvisas en gemensam avloppslösning för två fastigheter på någon av de aktuella fastigheterna, och i tredje hand anvisas en avloppslösning utanför fastigheten. Fastigheter som inte kan lösas sitt avlopp till rimliga kostnader beskrivs.
 
På den här sidan kan du läsa VA-planen i pdf-format samt se på kartor hur avloppen är tänkta att lösas. För varje fastighet finns en beskrivning i text samt en karta över tänkt avloppsplacering. Planen är indelad i olika delområden och för att hitta vilket område fastigheten tillhör måste du först gå in i nyckeln (se nedan).

Förutsättningar för de olika delområdena 


Det område som ligger närmast i tiden för en anslutning till kommunalt vatten och avlopp kallas i VA-planen delområde 3, och avser den östra delen av Limmerhult.

De områden där det i dagsläget finns störst risk för påverkan, är främst VA-planens delområde 2, vilket omfattar de västra delarna av Limmerhult, liksom delområde 4, som är de södra delarna av Klåddegärde och Takkullen. I dessa områden finns ett större antal fastigheter som inte har möjlighet att infiltrera allt sitt avloppsvatten.

I övriga delområden 1, 5, 6 och 7 (Älmhult, nordvästra delarna av Klåddegärde samt norra delarna av Takkullen) har de flesta fastigheterna möjlighet att lösa sin vatten- och avloppshantering på ett godtagbart sätt.

VA-plan (pdf 1160 kB) med beskrivning av lösning för varje fastighet PDF

Bilaga 1


JordartskartaPDF

Bilaga 2


Enkät PDF

Bilaga 3


Sammanställning enkät PDF

Bilaga 4


I den sk nyckeln kan du se vilket delområde fastigheten tillhör (pdf 43 kB)PDF

Bilaga 5


Områdesöversikt 1 Älmhult, Limmerhult PDF
Områdesöversikt 2 Klåddegärde, TakkullenPDF

Karta delområde 1PDF
Karta delområde 2PDF
Karta delområde 3PDF
Karta delområde 4PDF
Karta delområde 5PDF
Karta delområde 6PDF
Karta delområde 7PDF

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se