Latrinkompost

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas transporterna. Kompostering ska ske så att hygieniska risker eller olägenheter inte uppstår, eftersom den kan sprida smitta.

Bra att veta om behållare

Det är på grund av smittorisken mycket viktigt att latrinet efterkomposteras i minst sex månader innan behållaren töms.

Latrinkompostering bör därför ske i två behållare eller en latrinkompost med två fack. De bör vardera vara så stora att de rymmer sex månaders latrinproduktion samt tillräckligt med strömedel och dessutom gärna trädgårdsavfall. Varje behållare bör därför ha en volym om ett par hundra liter.

För att inte förorena grundvattnet måste behållarna ha tät botten. De bör också ha lock som skyddar mot regn och snö. Behållarna ska vara konstruerade så att de utestänger skadedjur, samtidigt som tillräckligt med luft kan komma in. Tänk på att sätta insektsnät till ventilationen.

Det finns många färdiga trä- eller plastbehållare för latrinkompostering att köpa. Man kan också använda cementringar med gjuten botten eller själv bygga trälådor med plastbotten. Undvik gärna impregnerat trä.

Latrinkompost måste anmälas

Tillstånd krävs alltid för torra toalettlösningar och latrinkomposter. Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskydd.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM TORRTOALETT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.