Anlägga enskilt avlopp

Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskydd

Att skaffa ny avloppsanläggning

Stegen fram till ny avloppsanläggning:

Välj teknik

Valet av avloppssystem beror på dina förutsättningar, dina önskemål och vilka krav som ställs.

Husägarens önskemål, lämplig teknik, Myndigheternas krav utifrån miljö- och hälsoskyddet, Platsens förutsättningar

Kontakta en gräventreprenör eller konsult för att få hjälp med vilken lösning som passar bäst hos dig.

På Avloppsguiden kan du hitta entreprenörer och konsulter som jobbar med enskilda avlopp. Det går också bra att ringa oss på miljö- och hälsoskydd för att få råd och information eller besöka oss på kontoret.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i ansökan

Du kan få hjälp av din entreprenör när du fylle ri ansökan. Ansökningsblankett finns både som e- tjänst och som pdf. Tillsammans med ansökan behöver du skicka in en profilskiss, en situationsplan och en drift- och underhållsinstruktion. Övrig komplettering som kan tänkas behövas är:

  • Installationsanvisningar
  • Markägarintyg/servitutsavtal
  • Upprättat servitutsavtal med tillverkare eller entreprenör alternativt beskrivning hur service ska genomföras av sakkunnig.
  • Fullmakt för annan att företräda sökande i kontakt med miljö- och hälsoskydd.
  • Teknisk beskrivning av anläggning eller del av anläggning
  • Geohydrologisk undersökning
  • Prestandadeklaration (minireningsverk)
  • Serviceantral (minireningsverk/fosforavskiljande anordning vid markbädd
  • Resultat från siktanalys eller perkulationstest av jordprov (infiltration/markbåädd)
  • Mätningar från grundvattenrör (infiltration)

E- tjänst, Ansökan/anmälan om enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp Pdf, 602.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan/anmälan enskilt avlopp - komplementbyggnad/komplementbostadshus Pdf, 349.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Platsbesök

När vi fått in tillräckliga uppgifter med ansökan kommer vi att komma ut och titta på platsen och eventuellt även titta i en provgrop. Platsbesöket gör vi för att bedöma om den teknik du valt passar på den föreslagna platsen. Om någon uppgift saknas ber vi dig eller din entreprenör att skicka in fler uppgifter.

Anläggningsarbetet

Grävarbetet får påbörjas först efter att du fått ett beviljat tillstånd av oss och det har vunnit laga kraft. Om grävarbetet påbörjas utan tillstånd kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala miljösanktionsavgift upp till
5 000 kronor.

Under grävningsarbetet ska anläggandet dokumenteras, se mer under "Färdigställd anläggning". Om det under grävningsarbetet upptäcks omständigheter som gör att avsteg från tillståndet behöver göras, ska vi på miljö- och hälsoskydd kontaktas innan avsteget görs.

I vissa fall vill vi på miljö- och hälsoskydd inspektera avloppsanläggningen innan sluttäckning sker och avloppsanläggningen tas i bruk.

Färdigställd anläggning

När anläggningen är färdigställd ska ett utförandeintyg fyllas i av sökande och entreprenör. Utförandeintyget är en garanti för att utförandet har skett enligt tillståndet. Bilder på anläggningarbetet ska bifogas.

Utförandeintyg

Infiltration Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Markbädd Pdf, 870.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Minireningsverk Pdf, 538.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Sluten tank Pdf, 310.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd