Lyssna

Enskild avloppsanläggning

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både hälsa och miljö genom att förorena ytvatten (till exempel sjöar och bäckar) eller grundvatten. Det kan resultera i dåligt dricksvatten, samt ge upphov till lukt, försumpning och övergödning.

Enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du anlägga en enskild avloppsanläggning. Är du osäker på om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet, kontakta verksamheten för Vatten och avfall. Funderar du däremot på enskilt avlopp och har frågor kring det är du välkommen att höra av dig till miljö- och hälsoskydd.

Enskilt avlopp som fyller dagens krav

En enskild anläggning för toalett-, bad-, disk- och tvättavloppsvatten kan bestå av en typgodkänd slamavskiljare med en våtvolym på minst två kubikmeter. I den avskiljs större partiklar, vilka annars snabbt skulle sätta igen den efterföljande reningsanläggningen. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.

Efter slamavskiljningen leds avloppsvattnet till en infiltrationsanläggning, som placeras på betryggande avstånd från vattentäkter.

Principskiss slamavskiljare med efterföljande infiltration

Principskiss slamavskiljare med efterföljande infiltration

Tillstånds- eller anmälningsplikt

Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska den nya anläggningens lämplighet bedömas vilket sker efter att en skriftlig ansökan eller anmälan har skickats till miljö- och hälsoskydd.

Tillstånd krävs alltid för nyanläggning eller större förändring av enskilt avlopp med WC. För bad- disk- och tvättvattenavlopp krävs anmälan. Kontakta därför alltid miljö- och hälsoskydd innan du anlägger eller ändrar ett enskilt avlopp.

Det är inte tillåtet att starta anläggningsarbetet innan godkännande eller tillstånd har meddelats från miljö- och hälsoskydd.

Så här anlägger du enskilt avlopp PDF

Ansökan/anmälan enskild avlopp, E- tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan/anmälan enskilt avloppPDF
Bilaga till ansökan - minireningsverkPDF
Ansökan/anmälan enskilt avlopp - komplementbyggnadPDF

Avgift

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för prövningen av anmälan/ansökan. Taxa miljöbalken

Vattenskyddsområde

Ligger din fastighet eller ditt enskilda avlopp inom ett vattenskyddsområde krävs det alltid tillstånd för ändring och ibland förbud mot nyetablering.

Gemensamt avlopp

I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Vilken typ av anläggning man ska välja beror på förhållandena på platsen.

Mulltoa istället för WC

Toalettalternativ till WC är att installera en mulltoa eller att anlägga en latrinkompost. En skriftlig ansökan ska göras både för mulltoa och latrinkompost.

Latrinkompost

Slamtömning

Tömning ska enligt tillståndet från miljö- och hälsoskydd, normalt en gång per år för helårsbostad. Slamtömning ska utföras av kommunens entreprenör Renova.

Slamtömning
Broschyr: Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp PDF

Köks- eller avfallskvarn, ej lämpligt för enskilt avlopp

Vid användning av avfallskvarn ökar både slam- och föroreningsmängderna och avloppsanläggningarna är oftast inte anpassade för detta. Risken för problem, till exempel med igensättning av infiltrationen, är stor. Vi rekommenderar istället att man har abonnemang för insamling av matavfall eller komposterar själv.

ROT-avdrag

Det är just nu möjligt att få ROT-avdrag för att förbättra eller anlägga ny avloppsanläggning på din egen fastighet.

Skatteverket - rotavdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du ett servitut för ditt avlopp?

Många äldre inskrivningar av rättigheter är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av rättigheten?

För mer information och anmälan, följ länken till Lantmäteriets sida om förnyelselagen:

http://www.lantmateriet.se/fornyelselagenlänk till annan webbplats

Frågor?

Av miljö- och hälsoskydd kan du få svar på frågor om hur enskilda avloppsanläggningar ska utformas. Dessutom kan du få råd om förmultningsklosetter och liknande, vilket kan vara ett alternativ för att lösa toalettfrågan.