Till innehållet

Tillsyn av eget avlopp

Tillsyn av eget avlopp eller enskilda avloppsanläggningar utförs av oss på miljö- och hälsoskydd. Tillsyn utförs efter utfärdat tillstånd, för att kontrollera att anläggningen är utförd enligt tillståndet, områdesvis i områden där reningen misstänks vara dålig, efter klagomål eller misstanke om att en anläggning inte uppfyller dagens reningskrav.

Varför behövs tillsyn?

Enskilda avloppsanläggningar med bristande reningsförmåga förorenar ytvatten och grundvatten med näringsämnen och hälsoskadliga mikroorganismer. Näringsämnena som främst utgörs av kväve och fosfor, rinner ut i sjöar och vattendrag för att slutligen hamna i havet. När stora mängder näringsämnen hamnar i våra vattendrag uppstår övergödning med negativa effekter i naturmiljön som följd.

Mikroorganismerna som släpps ut med orenat avloppsvatten riskerar att förorena vattnet i våra dricksvattenbrunnar och vattentäkter. Det finns många slags smittämnen som kan sprida sig via dricksvattnet och orsaka sjukdom hos både människor och djur. Den som dricker förorenat vatten riskerar främst mag- och tarminfektioner.

Tillsyn efter tillstånd

Efter du fått tillstånd att anlägga enskilt avlopp, kontrollerar vi att anläggandet följer tillståndet, så att avloppsanläggningen lever upp till reningskraven och de villkor som ställs i tillståndet. Denna tillsyn kallas slutbesiktning och sker genom granskning av utförandeintyg och/eller besök på plats.

Riktad tillsyn

Vid klagomål eller misstanke om att en avloppsanläggning inte uppfyller reningskraven kan riktad tillsyn utföras. Då kontrolleras den eller de anläggningar som misstänks förorena eller orsaka olägenhet, som dålig lukt.

Områdesvis tillsyn

För att undvika förorening av grund- och ytvatten krävs att de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen fungerar väl och renar avloppsvattnet innan det släpps vidare ut i naturen. Idag finns det många avloppsanläggningar i kommunen som behöver åtgärdas av såväl hygieniska som miljömässiga skäl. Många anläggningar har inte fått någon tillsyn efter sitt tillstånd och det finns även tillstånd som är skrivna innan dagens krav på rening finns.

Vid områdesvis tillsyn kontrolleras avloppsanläggningarna i ett visst område, där misstanke finns om att ett flertal anläggningar inte fungerar tillfredställande och/eller inte renar avloppsvattnet tillräckligt. Fastighetsägarna informeras om tillsynen i förväg och ges möjlighet att vara med vid besöket.

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmål på 16 områden och inventeringen är också en del i arbetet med att uppnå målen. Genom inventeringen kan krav ställas på förbättring av reningen vilket i sin tur påverkar måluppfyllelsen. Utsläpp av orent avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar berör flera av miljökvalitetsmålen, däribland:

  • Grundvatten av god kvalitet
  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker

Vad ska kontrolleras vid tillsyn?

Vi kontrollerar vilken sorts avloppsanläggning det finns tillstånd för, vilken anläggning som finns på fastigheten och hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning och funktion, T-rör, eventuella efterföljande brunnar, inspektions- eller luftningsrör samt utsläppspunkt. Vi kan även kontrollera fastighetsägarens egenkontroll eller utförd service enligt serviceavtal. Vid tillsynsbesök ska brunnslock och inspektions- eller luftningsrör vara lätt åtkomliga för inspektion.Tyngre stenar eller dekorationer ska avlägsnas från brunnslock.

Vad händer efter tillsyn?

En tid efter inspektionen kommer ni att få en inspektionsrapport där det framgår vad vi sett vid inspektionen. I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig kommer krav att ställas på att åtgärda detta inom en viss tid. Innan åtgärder vidtas för att förbättra avloppsanläggningen ska miljö- och hälsoskydd kontaktas.

Att anlägga eget avlopp (enskild avloppsanläggning)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Övrigt

Om någonting är oklart eller om ni har några frågor går det bra att kontakta oss per telefon eller mail.

Vet ni själva redan nu att avloppet inte uppfyller gällande krav, kontakta gärna miljö- och hälsoskydd för råd om hur ni kan gå vidare.

Observera att ni inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att söka tillstånd eller göra en anmälan hos miljö- och hälsoskydd. Ansökningshandlingarna ska lämnas in till miljö- och hälsoskydd med namnunderskrift i original.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten, (Har inte Bank-ID)

Ansök/anmäl eget avlopp, komplementbyggnad/
komplementbostadshus

Komplement byggnad/komplement bostadshus Pdf, 353.4 kB.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-19