Avloppsförsörjningsplan

Härrydas avloppsförsörjningsplan innehåller en beskrivning av nuvarande avloppsförsörjning (både spillvatten och dagvatten), naturgivna förutsättningar samt framtida förutsättningar som bebyggelse och befolkning som påverkar avloppsförsörjningen inom kommunen.

Avloppsförsörjningsplan Härryda 2011

Avloppsförsörjningsplan Härryda 2011

Avloppsförsörjningsplan 2011 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Klickbar karta med manual Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Till bilagor

Användningsområde

En kommunal avloppsförsörjningsplan (liksom en vattenförsörjningsplan) är till för att lyfta fram vattenfrågorna tydligare än vad som vanligtvis skett hittills vid detaljplaner och översiktsplanering. Vattenfrågorna används som underlag för framtagande av förslag till mål och åtgärder på kort och lång sikt för såväl allmän som enskild avloppsförsörjning. Slutligen redovisar Härryda avloppsförsörjningsplan rekommendationer till översiktsplanen.

Innehåll

Planen innehåller en beskrivning av nuvarande avloppsförsörjning (både spillvatten och dagvatten), naturgivna förutsättningar samt framtida förutsättningar såsom bebyggelse och befolkning som påverkar avloppsförsörjningen inom kommunen. Utifrån dessa förutsättningar samt förekommande skyddsvärda områden och risker förknippade med avlopp görs en bedömning av recipienternas skyddsbehov och risknivå inom berört tillrinningsområde.

Bakgrund

År 2000 antogs EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendirektivet gäller för allt vatten; sjöar och vattendrag, grundvatten, större flodmynningar och för kustvatten. Målet med vattendirektivet är att nå god vattenkvalitet till år 2015.

Vattenmyndigheter genomför EU:s vattendirektiv

Sveriges riksdag har beslutat om fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Vattenmyndigheten ställer krav

Vattenmyndigheterna har fastställt ett åtgärdsprogram, där kraven stärks på den kommunala VA-planeringen. En åtgärd är att utveckla vatten- och avloppsvattenplaner.

Lokala åtgärder

För att uppnå en hållbar avloppsförsörjning i en kommun krävs en strategisk planering och tydliga beslut samt kunskap om de vatten som blir berörda. Planeringen måste omfatta hela kommunen, ske inom hela kommunala förvaltningen och ha politisk förankring.

Brett samarbete

Härryda avloppsförsörjningsplan har utarbetats under åren 2010-2011 av en förvaltningsövergripande grupp med representanter från Plan och bygglov, Vatten och avfall samt Miljö- och hälsoskydd.