ABVA, va-bestämmelser 

ABVA, allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun 2009

ABVA står för allmänna bestämmelser för vattentjänster. Från 1 januari 2009 gäller en ny ABVA i Härryda kommun.

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

ABVA i korthet

  • Återströmningsskydd: Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns rätt typ av återströmningsskydd på inkommande dricksvattenledning enligt standarden SS-EN 1717. Kontakta VVS-firma för att säkerställa att ni har rätt klass på ert återströmningsskydd.
  • Ingen leveransskyldighet: Verksamheter som är känsliga för stopp av dricksvattenleverans ska meddela detta till kommunen. VA-verksamheten har ingen leveransskyldighet, men vid planerade eller oplanerade avbrott kan vi snabbt informera er för att minska negativa påföljder för t ex er produktion. För er egen driftsäkerhet bör ni ha utjämningsmagasin, reservoar eller annat skydd.
  • Dagvatten: Avledning av dagvatten kan ske utan särskild förbindelsepunkt, till exempel makadamdike.
  • Avloppsutsläpp: Vid utsläpp som kan påverka va-anläggningen ska VA-verksamheten kontaktas omgående. VA-verksamheten kan kräva att fastighetsägaren bekostar undersökningar av utsläpp som kan skada va-anläggningen eller recipient. Fastighetsägaren kan också krävas på journalföring.
  • Avskiljare: Bensin, olje- och fettavskiljare ska underhållas så att de uppnår avsedd funktion. VA-verksamheten kan föreskriva besiktning och tömning som bekostas av fastighetsägaren. Fett får inte släppas ut i större mängder. Det innebär att restauranger och personalmatsalar ska ha fettavskiljare.
  • Avfallskvarnar får inte installeras.

    ABVA 2009 Pdf, 777.1 kB, öppnas i nytt fönster.
    Råd & Anvisningar 2009 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.