Lyssna

Internationella Engelska Skolan - frågor och svar

Här har vi samlat aktuella frågor och svar kring den planerade nya grundskolan i Djupedalsäng, Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Mölnlycke. Se även detaljplanens webbsida på följande länk: Detaljplan för skola i Djupedalsänglänk till annan webbplats

I kommunens egen lokalresursplan står det att antalet elever i Mölnlycke väntas sjunka med cirka 100 elever. Då behövs väl ingen ny skola i Mölnlycke?

Det stämmer att enligt nuvarande prognos ser det ut som att antalet elever minskar i Mölnlycke. Denna prognos uppdateras årligen och är ett resultat av bland annat bostadsförsörjningsprogrammet och förändringar av befolkningens storlek och åldrar.

Prognosen kan komma att förändras uppåt och neråt. Därför är det viktigt att man följer den som ett planeringsunderlag bland många. Förvaltningen har också en planering för nya skolor och ersättning av gamla skollokaler som kräver en långsiktig planering. När det gäller etablering av en ny skola i Mölnlycke exempelvis, är det en lång process som pågått i flera år. Vi är nu mitt i den processen.

Det finns redan två skolor och en förskola i samma område. Varför har ni valt denna plats?

Enligt den politiska majoriteten ligger denna plats strategiskt till utifrån var barn bor i Mölnlycke och utifrån den bebyggelsestruktur som med stor sannolikhet även framöver kommer att bebos av familjer med barn.

Det betyder att många elever bor nära befintliga skolor och att de elever som eventuellt skulle vilja byta till Internationella Engelska Skolan (IES) inte kommer att behöva förändra resmönster.

Den samlade bedömningen av genomförbarhet och tidsperspektivet har vägt tungt för den plats som nu är föreslagen för en ny grundskola. Kommunen har undersökt var den äger mark och vilka andra fördelar som finns, exempelvis närhet till kollektivtrafik och befintliga bostäder.

Är det verkligen ekonomiskt försvarbart att bygga skolor som kanske inte blir fulla?

Enligt den politiska majoriteten ska det finnas tillgång till förskolor, skolor, stödboenden och särskilda äldreboenden innan behovet finns och även om det innebär att kommunen har överkapacitet på platser under en uppbyggnadsfas.

Som jämförelse har Backaskolan i Landvetter drygt 200 elever men är byggd för 320 elever. Nya Fagerhultsskolan i Hindås kommer att ha 180 tomma elevplatser när den öppnar hösten 2021.

Varför bygger ni inte skolor i Mölnlycke fabriker eller i Bråta istället där en massa nya bostäder byggs och planeras?

Enligt den politiska majoriteten kommer kommunen behöva bygga fler skolor i närheten av dessa bostadsområden i öster och norr också, men det ersätter inte behovet av en ny grundskola i södra Mölnlycke.

Jag är orolig för att mitt barns skola kommer att behöva stänga på grund av IES.

Enligt den politiska majoriteten måste kommunen hela tiden arbeta med verksamhetsanpassningar utifrån hur behoven ser ut. Det görs regelbundet för verksamheter inom förskola, LSS-boende, äldreboenden och skola.

Om det finns behov av verksamhetsanpassning kommer välfärdsnämnden att besluta om de frågorna utifrån underlag från förvaltningen.

Det finns dessutom ett uttalat mål att Härryda ska ha Sveriges bästa skola vad gäller, trygghet, studiero och kvalitet i undervisningen.

Hur lever detaljplanen upp till Boverkets rekommendation om att varje elev bör ha 30 kvadratmeter skolgård när det blir så många elever på samma ställe?

Den politiska majoriteten vill att alla elever i alla skolor ska ha attraktiva skolmiljöer både ute och inne. Enligt uppgift från förvaltningen når ingen skola i Härryda upp till den rekommendation om yta per elev som ges av Boverket om man räknar strikt skolgårdsyta. Däremot har skolor ofta angränsande skogar och andra ytor som kompletterar skolgården.

I den föreslagna detaljplanen får IES elever mellan 20-23 kvadratmeter utomhusyta var. Det inkluderar ett naturområde som säkras upp för lek och rekreation söder om Furuhällsskolan och väster om den nya skolbyggnaden.

I den föreslagna detaljplanen har Furuhällsskolans elever med samma beräkning, 28 kvadratmeter per elev. Nära Furuhällsskolan finns även andranärliggande grönytor som kan fungera som kompletterande ytor till skolgården.

Kommer ni att fälla alla träd i skogspartiet söder om Furuhälsskolan?

Nej, vi föreslår att skogspartiet tvärtom ska sparas så att ingen får bygga där. Marken behöver dock delvis i ordningställas så att den blir mer tillgänglig för lek och rekreation för eleverna.

Jag är orolig för att trafiken kommer att öka i området, det är redan idag köer på morgnarna

En trafikutredning har tagits fram inför samrådet om detaljplanen. Den finns tillgängligt på detaljplanens hemsida. Den nya skolans trafikalstring bedöms inte förändra den närliggande trafikmiljön i någon större utsträckning. Inför granskningsskedet kommer kommunen att fortsätta utreda trafikfrågorna.

Var hittar jag information om kommunstyrelsens beslut?

Vem äger marken där Skanska vill bygga?

Marken ägs av Härryda kommun. När kommunen bestämmer sig för att ge Skanska möjlighet att bygga en skola på den aktuella platsen ska marken säljas till Skanska. Det brukar ske om och när detaljplanen fått laga kraft.

Hur ser kommunens process ut framåt?

Nu arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan på platsen. Ett detaljplanearbete tar någonstans mellan1½-3 år att genomföra från start till färdig detaljplan.

Processen är lagstyrd i plan- och bygglagen och säkerställer att allmänhet, myndigheter och alla andra intresserade får chans att tycka till om kommunens förslag till detaljplan. När detaljplanen är färdig antas den vanligtvis av kommunfullmäktige.

Därefter finns möjlighet för sakägare att överklaga kommunens detaljplan. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen laga kraft och det som är detaljplanelagt får en juridisk status som byggrätt. Läs mer om processen.länk till annan webbplats

Var ska Furuhällsskolan ha idrott och andra utomhusaktiviteter om grusplanen försvinner?

Kommunen kan inte svara på frågan i dagsläget och ber att få återkomma med besked om det.

När kan jag tycka till om detaljplanen för området?

I detaljplaneprocessen ingår två tillfällen där allmänhet, myndigheter och alla andra intresserade får chans att tycka till om kommunens förslag till detaljplan. Dessa tillfällen annonseras i media och på www.harryda.se. Under hösten 2020 har samråd genomförts om detaljplanen.

I samband med dessa perioder anordnar kommunen vanligtvis öppna möten där intresserade kan ställa sina frågor till kommunens tjänstepersoner och politiker. Under hösten 2020 genomförs inga öppna möten pga. den rådande situationen med Covid -19.

Under hela detaljplaneprocessen finns möjlighet att via kommunens hemsida skicka in synpunkter.

Vilka undersökningar/utredningar har Skanska gjort?

I samband med ansökan om planbesked har Skanska tagit fram en geoteknisk utredning och markteknisk undersökning som undersöker den aktuella platsens geotekniska förutsättningar såsom stabilitet.
De har också gjort en naturinventering som undersöker vilka djur och växter som finns på den aktuella platsen, samt en markmiljöundersökning som visar om det finns föroreningar i marken.
Vid sidan av dessa har Skanska tagit fram ett förslag på hur de tycker att en entrégata och parkering till skolan bör placeras.
Du hittar samtliga utredningar som Skanska gjort under Relaterad information på denna sida.

Utreds följderna av den ökade trafik som ny skola kommer att skapa i området?

En trafik- och parkeringsutredning har tagits fram för att utreda konsekvenserna av en trafikökning i området. Utgångspunkter i utredningen är att säkerställa trafiksäkra miljöer för oskyddade trafikanter/områdets elever, ett rätt dimensionerat trafiksystem för att undvika söktrafik på villagatorna i området, samt att skapa förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Vilka utredningar gör kommunen i detaljplanearbetet?

I det pågående detaljplanearbetet tar kommunen fram egna utredningar. Kommunen säkerställer alltid att alla utredningar som är underlag för en detaljplan har den kvalitet som krävs, oavsett vem som genomfört utredningarna. De utredningar som tas fram i detaljplanen är en trafik- och parkeringsutredning, en VA- och dagvattenutredning, en geoteknisk utredning och en markteknisk utredning (där man undersöker om det finns förorenad mark).

När planeras skolan stå klar?

Inflytt i nya skollokaler planeras att ske tidigast hösten 2024.

Hur många elever kommer skolan att rymma?

Den nya skolan kommer att rymma cirka 600 elever i årskurser F-9.

Kontakt

Planenheten
plan@harryda.se031-724 61 00