Kontakt
Lyssna

Planbesked

Om du vill göra åtgärder som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan ska du ansöka om planbesked. Då tar kommunen ställning till dina önskade åtgärder. Du får ett besked inom fyra månader från det att du lämnar in ett komplett underlag.

Ansöka om planbesked

Din begäran om planbesked ska vara skriftligt. Härryda kommun tillhandahåller en blankett för ansökan om planbesked.

Begäran om planbeskedPDF (blankett)

På blanketten beskriver du ditt förslag på åtgärd eller förändring av den gällande detaljplanen. Du ska även bifoga en karta som visar fastigheten eller området som ditt förslag gäller för.
Om du behöver en karta som visar det berörda området kan du beställa den hos Mät- och GIS-enheten på Härryda kommun.

Om du är osäker på vilka handlingar som du ska lämna in - ta gärna kontakt med planenheten innan du skickar in handlingarna.

Svar inom fyra månader

När kommunen fått in en begäran om planbesked som uppfyller kraven ska kommunen ge dig ett planbesked inom fyra månader, såvida inte du och kommunen kommer överens om någonting annat.

Handläggning

Kommunens planenhet bedömer din ansökan om planbesked. I vissa fall behandlas den av kommunstyrelsen.

Ett positivt planbesked är ingen garanti för att ditt förslag till ny eller ändrad detaljplan slutligen kommer att godkännas. Det betyder att kommunen fortsätta utreda din ansökan i ett planarbete.
När kommunen inleder ett planarbete får du också veta när kommunen bedömer att den kan återkomma med ett besked till dig.

Ett negativt planbesked betyder att kommunen säger nej till fortsatt handläggning av din ansökan. Du får alltid veta varför kommunen säger nej till din ansökan om planbesked. Planbeskedet är inte bindande och går inte att överklaga.
Kontakta gärna planenheten vid frågor.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga planbesked enligt Plan- och bygglovtaxa 2014 (kommunfullmäktige 2014-09-22).
Fakturan skickas separat till dig.

  • Enkel åtgärd: Tidsersättning eller (dock minst 200 mPBB) 
    9 100 kronor
  • Medelstor åtgärd: Tidsersättning eller (dock minst 300 mPBB) 13 650 kronor
  • Stor åtgärd: Tidsersättning eller (dock minst 400 mPBB)
    18 200 kronor

Läs om om Taxa för plan och bygglovPDF

Dina personuppgifter

Så länge Härryda kommun handlägger din ansökan om planbesked registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Dina personuppgifter sparar vi för att följa upp din ansökan och för eventuella förnyade kontakter.

Du har rätt att få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig och att ändra felaktiga uppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur kommunen hanterar dina personuppgifter på harryda.se/personuppgifter

Kontakt

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se