Planbesked

Om du vill göra åtgärder som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan ska du ansöka om planbesked. Då tar kommunen ställning till dina önskade åtgärder. Du får ett besked inom fyra månader från det att du lämnar in ett komplett underlag.

Ansöka om planbesked

Din begäran om planbesked ska vara skriftligt. Härryda kommun tillhandahåller en blankett för ansökan om planbesked.

Begäran om planbesked Pdf, 30.9 kB. (blankett)

På blanketten beskriver du ditt förslag på åtgärd eller förändring av den gällande detaljplanen. Du ska även bifoga en karta som visar fastigheten eller området som ditt förslag gäller för.
Om du behöver en karta som visar det berörda området kan du beställa den hos Mät- och GIS-enheten på Härryda kommun.

Om du är osäker på vilka handlingar som du ska lämna in - ta gärna kontakt med planenheten innan du skickar in handlingarna.

Svar inom fyra månader

När kommunen fått in en begäran om planbesked som uppfyller kraven ska kommunen ge dig ett planbesked inom fyra månader, såvida inte du och kommunen kommer överens om någonting annat.

Handläggning

Kommunens planenhet bedömer din ansökan om planbesked. I vissa fall behandlas den av kommunstyrelsen.

Ett positivt planbesked är ingen garanti för att ditt förslag till ny eller ändrad detaljplan slutligen kommer att godkännas. Det betyder att kommunen fortsätta utreda din ansökan i ett planarbete.
När kommunen inleder ett planarbete får du också veta när kommunen bedömer att den kan återkomma med ett besked till dig.

Ett negativt planbesked betyder att kommunen säger nej till fortsatt handläggning av din ansökan. Du får alltid veta varför kommunen säger nej till din ansökan om planbesked. Planbeskedet är inte bindande och går inte att överklaga.
Kontakta gärna planenheten vid frågor.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga planbesked enligt Plan- och bygglovtaxa 2020 (kommunfullmäktige 2019-12-12).
Fakturan skickas separat till dig.

Avgift för planbesked

Avgift för planbesked beräknas enligt följande:
Planbesked 600 x mPBB ( 28380:-) eller timdebitering. (se sidan 7, plan- och bygglovtaxa)

Övriga utredningar

Utöver avgiften för planbesked betalar alltid sökande för de utredningar som kan komma att behövas vid prövningen av planbesked.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknande handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1050 kronor per timme.

Läs om om Taxa för plan och bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina personuppgifter

Så länge Härryda kommun handlägger din ansökan om planbesked registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Dina personuppgifter sparar vi för att följa upp din ansökan och för eventuella förnyade kontakter.

Du har rätt att få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig och att ändra felaktiga uppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur kommunen hanterar dina personuppgifter på harryda.se/personuppgifter

Kontakt

Mariana Andersson verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se