Lyssna

Vindbruksplan

Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan, ÖP 2012. Vindbruksplanen är antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2012.

I vindbruksplanen kartläggs möjligheterna för vindkraft i kommunen, särskilt mot bakgrund av de omfattande flygtransporter som sker inom kommunen. Vindbruksplanen ska utgöra ett stöd för eventuell kommande hantering av vindkraftsärenden i kommunen enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

I vindbruksplanen har en avvägning gjorts mellan vindkraftsintressen och övriga intressen för att redovisa hur kommunen ser på vindkraft. Utgångspunkten har varit att större delen av kommunen har en vindpotential som är intressant för kommersiell vindkraft. Detta intresse har vägts mot bevarandeintressen för natur och kultur, landskapsbild, boende och verksamheter samt andra markanvändningsintressen som infrastruktur, flygplatsen och bebyggelse.

Utifrån detta konstaterades att större delen av kommunen bör fredas från vindkraft på grund av Landvetter flygplats, där influensområden, procedurområden samt områden som är av riksintresse för flyget begränsar exploateringen i kommunen. Även områden med större bevarandeintressen och landskapsintressen bör fredas från vindkraft. I vindbruksplanen pekades inga områden ut som lämpliga att prioritera för vindkraft med hänsyn till flygets och försvarets intressen samt natur- och kulturmiljö.

I fredade områden som utgörs av tätorterna i kommunen, flygets influensområde och områden med stora natur- och kulturintressen får ingen etablering av vindkraft ske. I områden som inte fredas mot vindkraft kan i första hand en viss etablering av mindre verk ske men även enstaka större verk kan bli aktuellt efter särskild prövning.

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt
031-724 62 66

Therese Axenborg, T.f. verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

E-post till planenheten skickas till: plan@harryda.se