Pågående översiktsplan

Här hittar du information om pågående arbete med framtagande av kommunens nya översiktsplan och när du kan vara med och påverka utvecklingen av den fysiska miljön.

Vision för Härryda kommun 

Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Härryda kommun. Kommunens vision, Härryda – här vågar vi!, pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg för att uppnå visionen.

Här kan du läsa mer om visionen Länk till annan webbplats.

Återkoppling på tidiga dialoger 

Under hösten 2018 genomfördes kommundelsdialoger i Eskilsby, Hällingsjö, Rävlanda, Hindås, Härryda, Landvetter och Mölnlycke för att samla in kunskap om hur du som bor och verkar på orten ser på en framtida utveckling.

Resultatet från dialogen används bland annat i arbetet med att ta fram ortsstudier för respektive ort för att få en djupare förståelse. Studien fungerar som ett redskap för att skapa en gemensam bild av potential och utmaningar i den byggda miljön som möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort.

Läs mer här om kommundelsdialogerna

Under 2019 och 2020 har det tagits fram Ortstudier för orterna Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Eskilsby. Ortstudierna baseras på kommunens tidigare dialogarbete, statistik, faktainsamling och analys. Studierna finns tillgängliga under relaterad information.

Vad har hänt under processen?

Efter det tidiga dialogarbetet hösten 2018 är har det under 2019 och 2020 varit fullt arbete med att ta fram utredningar, formulera utvecklingsinriktning samt genomföra ytterligare dialoger med företagare och barn/ung. Sammanställningar av dialogerna finns nu tillgängliga under relaterad information.

Den nya översiktsplanen kommer att vara digital handling publicerad på hemsidan. Med det menas att vi ska tillgängliggöra översiktsplanens innehåll på ett kommunikativt och informativt sätt med webbkarta där du kan läsa och se vad översiktsplanen har för intentioner.

Senaste nytt!

31 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslag till samrådshandling av översiktsplan. En politisk arbetsgrupp utsågs för att sammanställa politiska inspel på samrådshandlingen.

26 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsen om ett omtag av arbetet med översiktsplanen. Samtidigt bildades ett politiskt utskott som ska utgöra styrgrupp för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

19 maj 2022 beslutade kommunfullmäktige att upphäva Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan godkänd av kommunfullmäktige 15 oktober 2020.

Vad händer framöver?

Under våren 2022 kommer de politiska synpunkterna inarbetas i förslag till ny översiktsplan. Förslaget kommer att presenteras för allmänheten, föreningar, myndigheter med flera och vara ute på så kallat samråd kring årsskiftet 2022/2023. Syftet med ett samråd är att samla in information och synpunkter på förslaget. Efter det arbetar vi vidare och sedan finns ytterligare ett förslag till ny översiktsplan att lämna synpunkter på. Det sker under den så kallade utställningstiden vilket beräknas kunna ske under hösten 2023.

Klicka på bilden för att se processpilen i större format

Frågor? 

Tveka inte att höra av dig till plan@harryda.se  om du har frågor eller funderingar. 

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Planen kommer att ställas ut vid två tillfällen: samråd och utställning. Möjlighet finns då att framföra formella synpunkter på planförslaget.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckningFyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista