Kontakt
Lyssna

Pågående fördjupad översiktsplan för Landvetter södra

Visualisering av Landvetter södra

Visualisering av arkitekterna Krook & Tjäder AB

Landvetter södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012. I området planeras för en ny stad för 25 000 invånare, med en station vid den planerade Götalandsbanan och blandad bebyggelse i form av bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och med innovativa transportlösningar. Staden ska planeras och utformas efter målen om den innovativa, internationella, moderna och mänskliga staden som kommunfullmäktige beslutat om.

Just nu pågår arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra. Syftet med fördjupningen är att tydliggöra kommunens
långsiktiga vilja för hur och till vilka ändamål som mark- och vattenområdena inom Landvetter södra ska användas samt att beskriva förslagets konsekvenser.

Flygfoto över markområde

Flygfoto över del av Landvetter södra

Det inledande arbetet med att ta fram utredningar och planeringsunderlag pågår för fullt och ska efter en sammanvägning utgöra en grund till en föreslagen mark- och vattenanvändning för Landvetter södra. Vidare pågår diskussioner om det framtida Landvetter södras olika mark- och
vattenanvändningsfrågor som trafikförsörjning, stadsstruktur, täthet, grönområden etc. inom forskningsprojektet ”Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen" (SamSam).

Förslaget till mark- och vattenanvändningen kommer att vara föremål för samråd och ställas ut för granskning. Under både samråd och granskning kommer det att finnas möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du läsa mer om regeringens senaste besked kring Götalandsbanan och den del som berör tågsträckan genom Landvetter södra och resten av Härryda kommun.

Här kan du läsa mer om projektet Landvetter södra.

Kontakt

Peter Wallentin
Plan- och bygglovschef
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se

Charlotte Lundberg
Planarkitekt
031- 724 61 00
charlotte.lundberg@harryda.se
Matilda Svenning
Stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)
Matilda.svenning@harryda.se