FÖP Landvetter södra - frågor och svar

Här har vi samlat aktuella frågor kring den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Landvetter södra.

Frågor om den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra

Kan ni förklara förslaget i korthet?

Den fördjupade översiktsplanen är omfattande. Här nedan kan du därför läsa ett antal sammanfattande punkter ur planförslaget:

Kommunens ambition:

 • Bygga ett hållbart samhälle från grunden kring en station mitt i ett av Sveriges största pendlingsstråk: Göteborg-Borås.
 • En ny stad för minst 25 000 invånare.
 • Idealbilden är att Landvetter södra ska bli ett stations­samhälle med eget centrum, bostäder, service, handel och mötesplatser men ändå kopplas samman med befint­liga orter som Mölnlycke i väster, Landvetter i norr och Björröd samt Landvetter Airport city och flygplatsen i öster.
 • Värna de höga naturvärden vid Yxsjön och den biologiska mångfalden i området.
 • Utveckla en internationell, modern, innovativ och mänsklig stad.

När beräknas omvandlingen ske?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas pågå i ytterligare i några år. Förhoppningsvis finns ett bearbetat förslag framme för granskning under 2022.

Därefter kommer detaljplaner att tas fram för olika delområden inom området Landvetter södra. Processen för att ta fram en detaljplan är mycket varierande, men uppskattningsvis tar den cirka 2 år.

För detaljplanering och utbyggnad av den första delen av området närmast Landvetter har kommunens egna bolag Landvetter Södra Utveckling AB påbörjat ett arbete.
Läs mer om deras arbete på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Omvandlingen ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Det kommer att behöva ske succesivt med hänsyn till områdets storlek och utmaningar. Det krävs stora statliga, kommunala och privata investeringar för utbyggnad av en helt ny stad från grunden.

Hur många invånare beräknas bo i Landvetter södra?

Befolkningen i Landvetter södra förväntas bli minst 25 000 invånare vid fullt utbyggt planförslag, enligt dokumentet för FÖP Landvetter södra, sid 19.

Som en jämförelse så bor det idag ungefär 17 500 invånare i Mölnlycke och ungefär 8 000 invånare i Landvetter.

Hur kommer bebyggelsen att bli?

 • Bebyggelsen ska karaktäriseras av variation i uttryck och skala. Den ska vara sammanhängande, blandad, tät och stadsmässig med god tillgänglighet.
 • En vågad arkitektur som baseras på hållbara lösningar som bidrar och stärker stadens identitet och attraktivitet.
 • Bebyggelsen anpassas till befintlig natur och landskapsbild.
 • Högre bebyggelsetäthet och besöksintensiva funktioner vid stationen och huvudstråken.
 • Möjlighet att bygga högre byggnader prövas med hänsyn till hur stads- och landskapsbilden påverkas. Viktiga stråk och tongivande platser kan markeras genom högre eller till omgivningen kon­trasterande bebyggelse.

Hur planerar ni trafiken?

 • Innovativa mobilitetslösningar ska vara i framkant.
 • Ett resecentrum vid stationen. Kombinationsresor och byten mellan olika färdsätt ska vara lättillgängligt.
 • Kollektivtrafik, gående och cyklister ska prioriteras och det sammanhängande gång- och cykelvägnätet ska vara flexibelt, säkert och finmaskigt. Gena cykelstråk planeras till besöksintensiva målpunk­ter samt stationsområdet.
 • Huvudstråk mot Landvetter, Landvetter Airport City och Landvetter flygplats.
 • Koppling mot Mölnlycke.
 • En sammanhängande trafikstruktur som anpassas till befintlig natur och landskaps­bild.
 • Gatumiljöer och offentliga rum ska gestaltas omsorgsfullt. Utformningen av parkeringsan­läggningar ska bidra till attraktiva och trygga miljöer.

Vad föreslår ni för naturen, vattnet och djuren?

 • Ett sammanhängande nät med natur- och vattenområden, så kallad grön och blå infrastruktur.
 • Värdefulla naturmiljöer ska värnas.
 • De stora naturområdena vid Yxsjön samt de natur- och vattenstråk som finns inom Landvetter södra ska bidra till och värna om den bio­logiska mångfalden.
 • Grön och blå koppling mellan Yxsjöns och Gallhålans natur­reservat, via Landvettersjön.

Hur tar ni hänsyn till djurlivet och de människor som njuter av naturen i Landvetter södra?

Nästan hela planområdet är idag obebyggt och består huvudsak­ligen av skogsmark. Planering och byggande av en ny stad och en ny järnväg mellan Gö­teborg och Borås, innebär att naturmark tas i anspråk.

De mest värdefulla naturområdena i sydväst undantas från ex­ploatering. Inom den nya staden föreslås sammanhängande stråk av grönska och vatten. Det är av stor vikt att området planeras så att de som bor i och besöker Landvetter södra kan nyttja rekreationsområdena. Prioriterat är att platsens na­turvärden värnas, att tillgängligheten stärks och nya entrépunkter och nätverk av stigar etableras. Runt Lilla och Stora Ristjärn föreslås en stadspark som kopplar ihop flera naturstråk inom området. Stadsparken blir den nya stadens gröna och blå hjärta.

Den föreslagna bebyggelseutvecklingen inne­bär en viss påverkan på landskapsbilden. Områdena för bebyggelsen lokaliseras dock huvudsakligen till dalgångarna och vid foten av höjderna. Vid avvägningen mellan intressen att bevara naturen i sitt ursprungliga skick, å andra sidan möjligheter att bygga en ny stad, anser kommunen att naturvärdena inte behöver påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan att de kan beaktas och integreras i området.

Inom området finns ett flertal djurarter identifierade. Grundprincipen är att i första hand undvika att utvecklingen medför negativ påverkan på arterna och deras livsmiljö och i andra hand att den negativa påverkan minimeras genom att skydds- eller kompensationsåt­gärder genomförs.

Hur tar ni hänsyn till folkhälsa, rekreation och klimatförändringar?

 • En stadspark vid Lilla och Stora Ristjärn.
 • Ett torg i anslutning till resecentrum och stationsläget.
 • Tillgängligheten för allmän­heten till natur- och rekreations­områden ska säkerställas.
 • Varierat utbud av attraktiva, trygga och tillgängliga mötes­plat­ser.
 • Mötesplatser och offentliga rum ges särskild omsorg av god gestaltning, grönska och trygghet.
 • Särskild hänsyn ska tas till barns förutsättningar och det ska finnas möjligheter för lek och rörelse.
 • I det stora sammanhängande området runt Yxsjön återfinns den rofyllda, orörda och vilda växtligheten. Dessa naturområden samt de natur- och vattenstråk som finns inom Landvetter södra ska ge möjligheter till rekreation som bidrar till god hälsa.
 • Viktigt att hänsyn tas till klimatförändringar tidigt i planering och utbyggnad av området.
 • Särskild hänsyn ska tas till buller, risk, vibrationer och luftföroreningar vid planering och byggnation i närheten av transportled samt vid nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

Var kan företag och handel etablera sig?

 • Inom centrum och i huvudstråken där allmänheten kommer att röra sig säker­ställs aktiva bottenvåningar med handel och aktiviteter.
 • Detaljhandel, kontor och besöksintensiva verksamheter placeras i första hand inom centrum och den blandade stadsbebyggelsen.
 • I nordost mot Björröd och Landvetter Ariport City finns ett befintligt verksamhetsstråk som kan utvecklas och kopplas samman med Landvetter södra.

Trafikverket håller på med nya samråd för järnvägen mellan Göteborg och Borås. Hur tar ni hänsyn till det i förslaget för Landvetter södra?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra har pågått sen 2016. I samrådsförslaget utgår vi från den järnvägsutredning som Trafikverket tidigare tagit fram. Där beslutades om en korridor, vilken legat till grund för arbetet med Landvetter södra.

Trafikverkets omtag med nya lokaliseringar har inte tagits med i detta samrådsförslag för den fördjupade översiktsplanen. Samverkan och dialog sker med Trafikverket.
Följ Trafikverkets process Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka utredningar/underlag finns gjorda?

Det finns flera utredningar som underlag till samrådshandlingen.
Samtliga utredningar

Övergripande frågor

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är en tidig vision för kommunens utveckling av mark, vatten och bebyggelse på lång sikt. Syftet med en översiktsplan är att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt och att olika frågor ska vägas samman till en bra helhet. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor samt vilka områden som bör sparas för rekreation.

I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till exempelvis kultur­historiska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar.

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda men utgör utgångspunkt för efterföljande detaljplaner eller bygglov där detaljerna bestäms.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.

Vad är det för skillnad på översiktsplan och fördjupad översiktsplan?

En översiktsplan omfattar hela kommunens yta medan en fördjupad översiktsplan är mer detaljerad för en del av kommunen, exempelvis en tätort.

När tog kommunstyrelsen beslut om att påbörja FÖP Landvetter södra?

Kommunen tog fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Ärendet klubbades den 29 februari 2016.
Kommunstyrelsens beslut om att påbörja FÖP Pdf, 324 kB.

När tog kommunstyrelsen beslut om samråd?

Kommunen tog fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Ärendet klubbades den 2 april 2020.
Kommunstyrelsens beslut om samråd Pdf, 328.6 kB.

Vad händer efter samrådet?

Under samrådstiden mellan den 20 april till den 17 juni 2020, kom det in cirka 140 synpunkter. Synpunkterna sammanställs och nu pågår arbetet med att komplettera förslaget och ta fram nya utredningar för att hitta lämpliga avgränsningar mellan områden med naturvärden, bebyggelse och infrastruktur.

Kan vem som helst komma med synpunkter och förslag?

Ja. I arbetet med en fördjupad översiktsplan ges fler tillfällen för alla som vill lämna synpunkter och förslag. I en fördjupad översiktsplan vägs olika allmänna intressen mot varandra, men enskilda intressen vägs inte in i det här skedet. Den fördjupade översiktsplanens innehåll kan därför inte överklagas såsom detaljplaner och bygglov kan.

Hur lämnar man synpunkter och förslag?

För att lämna synpunkter, förslag eller ställa en fråga kan du använda dig av ett formulär direkt på kommunens webbsida:
Jag vill lämna synpunkt, förslag eller ställa en fråga

Det går även bra att skicka mejl till plan@harryda.se eller skicka med vanlig post till:
Härryda kommun, Samhällsbyggnad
435 80 MÖLNLYCKE

Vad gör ni med inkomna synpunkter och förslag?

Alla synpunkter och förslag som kommit in under samrådstiden sammanställs och besvaras av kommunen i ett dokument som kallas samråds­redogörelse.

Avvägningar mellan olika intressen görs innan förslaget bearbetas vidare. När planförslaget har bearbetats så finns det återigen en möjlighet för alla att lämna synpunkter.

Samrådsredogörelsen, dokumentet med sammanställningen av alla inkomna synpunkter och förslag, kommer att finnas tillgänglig på kommunens webbplats tillsammans med den bearbetade planen under granskningstiden.

Jag vill överklaga, hur gör jag?

Den fördjupade översiktsplanens innehåll kan inte överklagas så som detaljplaner och bygglov. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Det är först när kommunfullmäktige tagit beslut om att anta den fördjupade översiktsplanen som det går att överklaga. Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige. Från den dag då beslutet offentliggjorts på kommunens digitala anslagstavla har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Vart du ska skicka din skriftliga överklagan kommer att framgå i beslutet för antagande.

Se hur processen ser ut för översiktsplanering

Kommer kommunen att bestämma allt över området utan att fastighetsägarna har något att säga till om?

Du som är fastighetsägare kan alltid höra dig om du har frågor och funderingar.

Det första steget för utveckling av Landvetter södra är att ta fram en fördjupad översiktsplan. Fördjupningen av översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för de detaljplaner som senare kommer tas fram med rättslig verkan.

Planprocesserna för både fördjupningen av översiktsplanen och efterföljande detaljplaner regleras av plan- och bygglagen som fäster stor vikt vid den demokratiska processen med insyn och påverkansmöjligheter. Samtliga berörda fastighetsägare kommer få ta del av framtagna handlingar och har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.