Fördjupad översiktsplan för Finnsjöns friluftsområde

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Finnsjöns friluftsområde utgör en fördjupning av vid tidpunkten för planens antagande gällande översiktsplan, ÖP 90. Den fördjupade översiktsplanen som omfattar både Härryda kommun och Mölndals stad (tidigare kommun) är antagen av kommunfullmäktige i Härryda kommun den 19 april 1993 av kommunfullmäktige i Mölndals stad den 28 april 1993. Planen vann laga kraft den 19 maj 1993 i Härryda kommun och 4 juni 1993 i Mölndals stad. Syftet med FÖP:en var att utgöra en grund för områdets nyttjande.

Området runt Finnsjön har stora rekreationsvärden för både Härryda kommun och Mölndals stad. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att ge en totalbild av området som ett framtida, mångsidigt användbart friluftsområde med bevarade natur-, kultur- och rekreationsvärden samt till att utgöra underlag för konkreta genomförandeåtgärder i området.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås Finnsjöområdet bevaras som friluftsområde med det långsiktiga målet är att bilda ett kommunalt naturreservat. Innan bildande av naturreservat skulle bevarandefrågorna bevakas genom riktlinjer för kommunernas och enskildas skogsskötsel. I planen anges ett flertal utvecklingsåtgärder som huvudsakligen avser Härryda kommun men som i vissa fall kräver samverkan med Mölndal stad.

I antagandebesluten i båda kommunerna anges riktlinjer för en naturvårdsinriktad skötsel av skogsmarken i Finnsjöns friluftsområde samt en handlingsplan för området bland annat i syfte att på sikt säkerställa områdets kvaliteter för vattenförsörjning, friluftsliv och naturvård.

Det har inte bildats något naturreservat för Finnsjön. Området har dock skydd i form av att det berörs av vattenskyddsområde för Finnsjön. I gällande översiktsplan, ÖP2012, är området redovisat som värdefull natur, vilket innebär ett visst ytterligare skydd av områdets värden.

I översiktsplanerna som efterträtt ÖP 90 har den fördjupade översiktsplanen för Finnsjöns friluftsområde bedömts vara aktuell och beslutats att fortsatt gälla.

Kontakt

E-post till planenheten skickas till:plan@harryda.se 

Kontaktcenter: 031-724 61 00