Översiktsplaner

Här hittar du information om vad en översiktsplan är och när du kan vara med och påverka den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 

Vad är en översiktsplan? 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. 

Så här går processen till 

Härryda kommun är just nu inne i ett arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Framtagandet av en ny översiktsplan följer planprocessen som regleras i Plan- och bygglagen. Planprocessen består av ett samråd, en utställning och ett antagande. 

Samråd 

Samrådet syftar till att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge dem som berörs av översiktsplanen möjlighet att påverka planens utformning. 

Utställning 

Efter genomfört samråd bearbetas planen med hjälp av inkomna synpunkter. Därefter ges en ny möjlighet att påverka planen under utställningstiden. 

Antagande 

Efter utställning ska Kommunfullmäktige besluta om att anta översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar sedan som ett vägledande dokument för beslut kring efterföljande planering och byggnation, exempelvis detaljplaner och bygglov.  

Här kan du läsa mer om arbetet med ny översiktsplan

Fram till att den nya översiktsplanen är antagen gäller den nu antagna översiktsplanen från 2012.

Här kan du läsa mer om kommunens översiktsplan från 2012


Kontakt

E-post till planenheten skickas till:plan@harryda.se 

Kontaktcenter: 031-724 61 00