Exploatörer tar fram egna detaljplaner

Härryda kommun driver en ny form av samverkan för att få fram fler bostäder och lokaler. Genom att låta exploatörer leda och genomföra detaljplanearbetet hoppas kommunen på fler bostäder, snabbare hantering och fler kreativa idéer.

Exploatörsdriven detaljplan, även kallad byggherredriven planprocess, är en långtgående och strukturerad samverkan mellan Härryda kommun och markägare som vill planera och bygga.
I vanligt fall tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer. I Härryda prövas ett arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger.

Hur anmäler jag att jag är intresserad att arbeta med exploatörsdriven detaljplan?

Du visar intresse för att starta ett detaljplanearbete via en ansökan om planbesked. I samband med ansökan berättar du att du gärna jobbar enligt arbetsmodellen exploatörsdriven detaljplan.

Hur får jag reda på vilka detaljplaner som kommunen släpper till exploatörer?

Detaljplaner som ska tas fram på kommunal mark hanteras av vår verksamhet för Mark och exploatering. Om du som exploatör har en god idé som berör kommunal mark är det lättast att höra av sig till mark- och exploateringschefen Ria Oktavia Andersson. Det gäller oavsett om din idé kräver detaljplan eller inte.

Hur gör jag för att föreslå mark för exploatörsdriven detaljplan?

Om du äger en bit privat mark som du vill låta bygga något på och som kräver detaljplan så ska du kontakta chefen för Plan och bygglov, Mariana Andersson. Det gör du oavsett om den ska drivas som exploatörsdriven eller inte.

Hur får jag besked om min privata mark är lämplig för exploatörsdriven detaljplan?

Efter en ansökan om att få starta ett detaljplanearbete på ett område fattar kommunstyrelsen beslut om en detaljplanläggning ska påbörjas eller inte. Om du får ett JA på frågan kan du föra fram att du gärna vill driva den i form av en exploatörsdriven detaljplan. Kommunen avgör tillsammans med dig om det är lämpligt.

Rutiner och avtal

För att underlätta för markägare och exploatörer som funderar på att söka planbesked och engagera sig i en exploatörsdriven detaljplan, delar Härryda kommun med sig av dokument och avtal som ligger till grund för vår arbetsmodell.

Ett av dokumenten är mallen för planavtal, det vill säga det avtal som tecknas mellan kommun och exploatör när detaljplan startas. Planavtalet redogör för de skyldigheter och rättigheter som kommun och exploatör har under detaljplanearbetet.
Mall för planavtal Pdf, 604.9 kB.

Det andra dokumentet är en beskrivning av de arbetsrutiner som styr hur samarbetet mellan kommun och exploatör ska gå till i praktiken. Där avhandlas avstämningar, rutiner för granskning av planhandlingar med mera.
Rutiner för exploatörsdriven detaljplan Pdf, 797.6 kB.

Tre piloter är antagna och på gång att byggas

Exploatörsdriven detaljplan är ett permanent sätt att arbeta och ses som ett komplement till kommunens eget planarbete. Tre detaljplaner med privata aktörer är nu antagna och övergår nu i byggprojekt:

 • Alberts ängar i Björröd, OBOS och BoKlok
  Cirka 280 bostäder, blandad upplåtelseform. Förskola
 • Wendelstrand i Mölnlycke, Next Step Group
  Cirka 1 000 bostäder, blandad upplåtelseform. Kontor och förskola. Samlingsplats under tak.
 • Säteriet i Mölnlycke, Förbo
  Cirka 300 bostäder, blandat hyresrätter och bostadsrätter. Verksamhetslokaler, förskola, parkeringshus

Fler aktörer planerar och bygger

Genom att låta fler aktörer arbeta med detaljplaner vill Härryda kommun möta efterfrågan från exempelvis privata markägare eller företag som vill bygga på sin egen eller kommunens mark, allt inom ramen för gällande lagstiftning.
En del saknar planeringskompetens men vill ha stort inflytande på det som byggs och köper därför in tjänster från planarkitekter och byggkonsulter. De tar också ansvar för tidplaner, beställningar och möten.

Frigör tid för kommunens planarkitekter

Härryda kommun har fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Den fattar politiska beslut och sköter juridiska avstämningar som slutgranskning och antagande och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörernas handlingar och lämna synpunkter.

Men genom att delegera stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatörer vill kommunen utmana dem att förbättra och effektivisera processen. Inte minst dialogen med berörda grannar.
De måste också ta fram planhandlingar och olika utredningar som myndigheter kräver. Allt från att göra naturinventeringar till att låta undersöka om marken innehåller föroreningar och tål belastning av byggnader.


Samordnare i kommunen

I samverkansformen exploatörsdriven detaljplan har Plan- och bygglov en projektledare som samordnar kommunens arbete med exploatörernas. Samordnaren har också uppdraget att löpande utvärdera samverkan utifrån de effektmål som Härryda kommun ställt upp:

 • Fler detaljplaner med fler bostäder och lokaler
 • Smidigare samverkan mellan kommun och exploatörer
 • Större öppenhet för exploatörernas idéer om hur man planerar nya områden och arbetar med planer
 • Spara tid och resurser för plan- och bygglovsenheten.

Även detaljplaner för verksamhetsmark ska så småningom kunna drivas av privata aktörer.

Kontakt

Mariana Andersson
Verksamhetschef plan- och bygglov
mariana.andersson@harryda.se