Exploatörer tar fram egna detaljplaner

Härryda kommun driver en ny form av samverkan för att få fram fler bostäder och lokaler. Genom att låta exploatörer leda och genomföra detaljplanearbetet hoppas kommunen på fler bostäder, snabbare hantering och fler kreativa idéer.

Exploatörsdriven detaljplan, även kallad byggherredriven planprocess, är en långtgående och strukturerad samverkan mellan Härryda kommun och markägare som vill planera och bygga.
I vanligt fall tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer. I Härryda prövas ett arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger.

Frågor och svar till dig som är intresserad av att driva egen detaljplan

Tre piloter pågår

Exploatörsdriven detaljplan är ett permanent sätt att arbete och ses som ett komplement till kommunens eget planarbete. Tre detaljplaner med privata aktörer pågår som ett första test:

Fler aktörer planerar och bygger

Genom att låta fler aktörer arbeta med detaljplaner vill Härryda kommun möta efterfrågan från exempelvis privata markägare eller företag som vill bygga på sin egen eller kommunens mark, allt inom ramen för gällande lagstiftning.
En del saknar planeringskompetens men vill ha stort inflytande på det som byggs och köper därför in tjänster från planarkitekter och byggkonsulter. De tar också ansvar för tidplaner, beställningar och möten.

Frigör tid för kommunens planarkitekter

Härryda kommun har fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Den fattar politiska beslut och sköter juridiska avstämningar som slutgranskning och antagande och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörernas handlingar och lämna synpunkter.
Men genom att delegera stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatörer vill kommunen utmana dem att förbättra och effektivisera processen. Inte minst dialogen med berörda grannar.
De måste också ta fram planhandlingar och olika utredningar som myndigheter kräver. Allt från att göra naturinventeringar till att låta undersöka om marken innehåller föroreningar och tål belastning av byggnader.

Konsult är mellanled

I samverkansformen exploatörsdriven detaljplan har Plan- och bygglov valt att ta in en konsult som är samordnare och kommunens förlängda arm gentemot exploatörerna. Konsulten Tyréns har stor erfarenhet av liknande samverkansformer i samhällsbyggnation och svarar på frågor från och rådgör med exploatörer, och granskar deras underlag.

Konsulten har också uppdraget att löpande utvärdera samverkan utifrån de effektmål som Härryda kommun ställt upp:

  • Fler detaljplaner med fler bostäder och lokaler
  • Smidigare samverkan mellan kommun och exploatörer
  • Större öppenhet för exploatörernas idéer om hur man planerar nya områden och arbetar med planer
  • Spara tid och resurser för plan- och bygglovsenheten.

En mer omfattande utvärdering av exploatörsdriven detaljplan sker under 2019. Även detaljplaner för verksamhetsmark ska så småningom kunna drivas av privata aktörer.

Hur anmäler jag att jag är intresserad att arbeta med exploatörsdriven detaljplan?

Du visar intresse för att starta ett detaljplanearbete via en ansökan om planbesked. I samband med ansökan berättar du att du gärna jobbar enligt arbetsmodellen exploatörsdriven detaljplan.

Hur får jag reda på vilka detaljplaner som kommunen släpper till exploatörer?

Detaljplaner som ska tas fram på kommunal mark hanteras av vår verksamhet för Mark och bostad. Om du som exploatör har en god idé som berör kommunal mark är det lättast att höra av sig till mark- och exploateringschefen Ria Oktavia Andersson. Det gäller oavsett om din idé kräver detaljplan eller inte.

Hur gör jag för att föreslå mark för exploatörsdriven detaljplan?

Om du äger en bit privat mark som du vill låta bygga något på och som kräver detaljplan så ska du kontakta chefen för Plan och bygglov, Peter Wallentin. Det gör du oavsett om den ska drivas som exploatörsdriven eller inte.

Hur får jag besked om min privata mark är lämplig för exploatörsdriven detaljplan?

Efter en ansökan om att få starta ett detaljplanearbete på ett område fattar kommunstyrelsen beslut om en detaljplanläggning ska påbörjas eller inte. Om du får ett JA på frågan kan du föra fram att du gärna vill driva den i form av en exploatörsdriven detaljplan. Kommunen avgör tillsammans med dig om det är lämpligt.

Rutiner och avtal

För att underlätta för markägare och exploatörer som funderar på att söka planbesked och engagera sig i en exploatörsdriven detaljplan delar Härryda kommun nedan med sig av de dokument och avtal som ligger till grund för vår arbetsmodell. Ett dokument är mallen för planavtal, dvs det avtal som tecknas mellan kommun och exploatör när detaljplan startas. Planavtalet redogör för de skyldigheter och rättigheter som kommun och exploatör har under detaljplanearbetet. Det andra dokumentet är en beskrivning av de arbetsrutiner som styr hur samarbetet mellan kommun och exploatör ska gå till i praktiken. Där avhandlas avstämningar, rutiner för granskning av planhandlingar mm. Ladda gärna ned dokumenten:
Rutiner för exploatörsdriven detaljplan Pdf, 797.6 kB.

Kontakt

Mariana Andersson
Verksamhetschef plan- och bygglov
mariana.andersson@harryda.se