Upphävande av områdesbestämmelser för flygplatsområdet

Upphävande av områdesbestämmelser för flygplatsområdet

För ett stort område kring flygplatsen fastställdes 1980 en generalplan, som reglerar markanvändning och utbyggnadsområden. Efter år 1987, då plan- och bygglagen infördes, gäller generalplanen som så kallade områdesbestämmelser fortsatt tills de ändras, ersätts av detaljplaner eller upphävs.

I gällande översiktsplan konstateras att områdesbestämmelserna behöver förnyas eller upphävas i olika delar. Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 om att ta fram underlag för att upphäva områdesbestämmelserna.

Områdesbestämmelserna omfattar ett stort område med många fastighetsägare och redan befintliga utbyggnader. En process med att upphäva områdesbestämmelser följer till stora delar processen för detaljplaner.

Nu pågår en förstudie för upphävandet av områdesbestämmelserna för att ta fram underlag för hur processen kan ske och en uppskattning om tid för det. Under december 2021 kan processen och tidplan presenteras.

Beslut generalplan Pdf, 416.7 kB.
Generalplanebestämmelser Pdf, 62 kB.
Plankarta generalplan Pdf, 1.1 MB.
Upphävande Helgered 1988 Pdf, 56 kB.

Kontakt

Mariana Andersson
Verksamhetschef plan- och bygglov
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se