Stadsbyggnadsstudie - Mölnlycke centrum

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar gavs ett politiskt uppdrag att göra en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Syftet med studien är att ta fram en inriktning för Mölnlyckes centrumutveckling.

Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor för både handel, verksamheter och boende. Studien tar ett helhetsgrepp med strategier för Mölnlyckes centrumutveckling, så att framtida förändringar, både på kort och lång sikt, kan gå mot samma mål – en modern småstad med puls.

Stadsbyggnadsstudien med utredningar har sammanfattats i rapporten ”Vi möts i Mölnlycke”. och fanns utställda på Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets reception senhösten 2019.

Mål och strategier i stadsbyggnadsstudien godkändes i kommunfullmäktige den 30 januari 2020 och utgör underlag för inriktning för Mölnlycke centrums utveckling på både kort och lång sikt.

Rapporten Vi möts i Mölnlycke Pdf, 12.5 MB.

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudien finns fördjupade utredningar inom bland annat trafik och mobilitet. Läs mer här.

Som fördjupning av stadsbyggnadsstudien ska kommunen tillsammans med de större fastighetsägarna i centrum, i ett första steg, ta fram en genomförandestudie för ett delområde i centrum, en så kallad strukturplan.