Stadsbyggnadsstudie - Mölnlycke centrum

Mölnlycke ska bli den moderna småstaden med puls där det finns ett brett centrumutbud med plats för fler bostäder och verksamheter. ​All kommande utveckling av det som byggs och anläggs i centrum ska planeras utifrån beslutade mål och strategier i stadsbyggnadsstudien Vi möts i Mölnlycke.

Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke centrum med fler bostäder, verksamheter och service för ett stadsmässigt och mer levande centrum.
Rapporten Vi möts i Mölnlycke Länk till annan webbplats. (pdf, 12.5 MB)

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudien finns också fördjupade utredningar inom bland annat trafik och mobilitet.
Trafik och mobilitetsplan

Tidig planering och samverkan

Som en fortsättning på stadsbyggnadsstudien tar kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i centrum, fram en förstudie i form av en strukturplan för fyra delområden.

Områdena är den västra delen med parkeringshuset, runt Ekdalaskolan, Centralvägen och parkeringstorget.

Strukturplanen ska visa hur gröna stråk, fler bostäder, lokaler och nya mötesplatser kan gestaltas för att få ett livskraftigt och attraktivt centrum.

Möjligheter att påverka

Strukturplanen för Mölnlycke centrum tas fram i ett mycket tidigt skede och mycket kan ändras under planeringens gång.

Studien färdigställs och redovisas för kommunstyrelsen innan sommaren 2022. Den är ett beslutsunderlag för om och när olika detaljplaner för ny bebyggelse kan starta.

Proceskarta med pil och olika steg i arbetet med att utvecklinga Mölnlycke centrum.

Processteg i utvecklingen av Mölnlycke centrum där det finns flera möjligheter att tycka till. Klicka på bilden så blir den större.

När en detaljplan startar tillkommer en del utredningar. Planerna blir till mer konkreta förslag som invånare, myndigheter och verksamma har möjlighet att lämna synpunkter på. Det sker under skedena samråd och granskning. Varje detaljplan tar cirka två år och kommer att ha olika starttid.
Detaljplaneprocessens olika skeden

Större arkitektskisser och kartor

Här nedan finns tidiga skisser och kartor som går att klicka på så att de blir större. Samtliga illustrationer är gjorda av Arkitekterna Krook&Tjäder.

Illustrerad vy över Mölnlycke centrum mot Rådasjön med tätare kvarter utmed Biblioteksgatan och Centralvägen.

Tidigt förslag: Illustrerad utsikt över Mölnlycke centrum mot Rådasjön med tätare kvarter utmed Biblioteksgatan och Centralvägen. Samtliga illustrationer: Krook&Tjäder

Karta med fyra delområden som färgade cirklar.

Kartan visar de fyra delområdena som utreds vidare för fler bostäder och verksamheter. Klicka på bilden så blir den större.

Skiss från ovan där förslag på nya hus är markerade med svart ram.

Tidigt förslag: Skiss från ovan där förslag på nya hus och byggnader är markerade med tunn svart ram runt. Vita figurer är befintliga hus.

Förslag på nya byggnader längs Biblioteksgatan vid Mölnlyckes västra infart. Phustomtentill höger skissar på bostadshus på 4-7 våningar. Andra höjder kanföreslås i en senare detaljplan.

Tidigt förslag: Nya byggnader föreslås vid Mölnlyckes västra infart. P-hustomten till höger visar bostadshus på 4-7 våningar. Andra höjder kan föreslås i en senare detaljplan.

Intill Ekdalagården (till vänster i bild) och längs Centralvägen (till höger i bild) föreslås både nya och påbyggda hus. Skissen är ritad med Ekdalavägen i förgrunden.

Tidigt förslag: Intill Ekdalagården (till vänster i bild) och längs Centralvägen (till höger i bild) föreslås både nya och påbyggda hus. Skissen är ritad med Ekdalavägen i förgrunden.

Tidigt förslag: Mellan Centralvägen och Ekdalaskolans skolgård är förslaget tätare bostadskvarter (till vänster i bild). Radhus föreslås norr om skolan. Bostadshus och p-hus föreslås på parkeringen vid kommunhuset. Skissen visar Råda torg i förgrunden.

Tidigt förslag: Mellan Centralvägen och Ekdalaskolans skolgård är förslaget tätare bostadskvarter (till vänster i bild). Radhus föreslås norr om skolan. Bostadshus och p-hus föreslås på parkeringen vid kommunhuset. Skissen visar Råda torg i förgrunden.

Tidigt förslag: På parkeringstorget är förslaget att man i perioder ska kunna minska antalet parkeringsplatser för att ge mer plats åt tillfälliga evenemang, mötesplatser och byggnader för exempelvis handel.

Tidigt förslag: På parkeringstorget är förslaget att man i perioder ska kunna minska antalet parkeringsplatser för att ge mer plats åt tillfälliga evenemang, mötesplatser och byggnader för exempelvis handel.