Program för norra Mölnlycke centrum

Kommunstyrelsen godkände förslaget på fortsatt utveckling av norra Mölnlycke centrum vid sitt möte 30 september 2013. I samma beslut gavs sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram detaljplaner med utgångspunkt från programmet.

Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse

Programmet var på samråd fram till och med 24 juni 2013. Inkomna synpunkter från allmänheten och myndigheter har sammanställts i en samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelse Pdf, 62.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Inför kommunstyrelsens godkännande av program har vissa förtydliganden i handlingen gjorts. Många av synpunkterna berörde detaljer som kommer att hanteras i efterföljande detaljplaner,  varför inga större förändringar av programförslaget gjorts. 

Synpunkterna från allmänheten berörde tre nyckelområden:

Kort sammanfattning av allmänhetens synpunkter kring exploateringsgrad:

Storstad: För omfattande bebyggelse med för stor skala, form och täthet på bekostnad av den rika naturen.
Modern arkitektur: För tidstypisk?
Skolvägen/Allén: Ingen byggnation på gårdar och parkeringsplatser bör uppföras - gårdar brukas för umgänge.
Fler förskolor, butiker, simhall, bowlinghall: I centrala lägen för att inte skapa ett bilberoende.
Mölnlycke fabriker: Ingen exploatering bör tillåtas i parkmiljön. Bebyggelsen är för omfattande och för storskalig vad gäller våningsantal.
Här kan det byggas: Ytterligare exempel på byggnation föreslås.
Idrottsvägen/Bäckvägen: Skilda åsikter om ny bostadsbebyggelse, vissa positiva andra negativa men positiva till ny skola. Möjliggör ingen påbyggnad av befintliga hus på Bäckvägen.

Sammanfattning allmänhetens synpunkter och förvaltningens kommentarer:

Kort sammanfattning av allmänhetens synpunkter kring trafik:

Trafikökning: Hur ska ökningen hanteras. Viktigt att ortens in- och utfarter ses över.
Genomfartstrafik på Centralvägen: Trafik bör inte tillåtas på Råda torg.
Parkeringsplatser/torg: Skilda åsikter om parkeringsplatsens vara eller inte vara till förmån för renodlat torg kontra fler parkeringsplatser.
Allén: Bör vara prioriterad gata för kollektivtrafik – inga fler korsningspunkter bör tillåtas.
Trafiken till Mölnlycke fabriker: Alternativ tillfartsväg vid sidan av Wendelsbergsvägen bör sökas.
Broar: Skilda åsikter kring fler broar, vissa positiva andra negativa.
Effektivt resecentrum: Stationsbyggnad kombinerad med handel, pendelparkering m m.

Sammanfattning allmänhetens synpunkter och förvaltningens kommentarer:

Trafik Pdf, 11.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kort sammanfattning av allmänhetens synpunkter kring grönska och vatten:

Råda sjön: Potential att utvecklas som mötesplats.
Wolffs kulle: Potential att utvecklas som mötesplats.
Massetjärn: Önskemål om innehåll i utvecklad parkmiljö.

Sammanfattning allmänhetens synpunkter och förvaltningens kommentarer:

Grönska och vatten Pdf, 6.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsskiss över norra Mölnlycke centrum. Klicka för att se den i ett större format.

Översiktsskiss över norra Mölnlycke centrum. Klicka för att se den i ett större format.