Nya bostäder och verksamheter i Valborgs kulle

I området Valborgs kulle i sydvästra Mölnlycke är förslaget att utveckla cirka 200 bostäder i flerfamiljshus och radhus och lokaler för andra verksamheter: utbyggnad av befintliga Fridaskolan, ny idrottshall och ett särskilt boende för äldre. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan möjliggör avsedd utveckling.

Händer snart

Välkommen på öppet hus om samrådsförslaget torsdag 16 juni klockan 17-19 i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.Ställ frågor och kom med synpunkter om planförslagets innehåll till kommunens representanter.

Planens formella namn: Detaljplan för Kullbäckstorp 2:470 m. fl. VALBORGS KULLE i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detalplanen på kartan. Länk till annan webbplats..

Nya bostäder och verksamheter

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde med verksamheter i Valborgs kulle i södra Mölnlycke.

I Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012) ligger Valborgs kulle inom Mölnlyckes tätortsavgränsning och pekas ut som utvecklingsområde för bostäder på kort sikt.

Valborgs kulle är beläget ca 2 km sydväst om Mölnlycke centrum, i nära anslutning till de befintliga bostadsområdena Kvarnbacken och Båtsmanstorpet. I området föreslås utveckling av ca 200 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt verksamheter: Utbyggnad av befintlig skola, Fridaskolan; ny idrottshall och särskilt boende för äldre.

Vanliga frågor och svar om planen för Valborgs kulle Länk till annan webbplats.

Mellan den 24 maj – 23 juni 2022 ställer kommunen ut ett förslag till detaljplan på samråd. Under denna period får allmänheten och myndigheter möjligheten att yttra sig över planförslaget. Annonser har publicerats i Göteborgsposten och Lokalpressen med informationen. Berörda sakägare har fått brev skickade till sig i samband med inledande av samrådsperioden.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.
Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojket

Kontakt

Ställ frågor om planen

David Eriksson
planarkitekt
031-724 88 61
david.eriksson@harryda.se

Ställ frågor om mark och exploatering

Adam Bove
mark- och exploatering
adam.bovetmp@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret