Nya bostäder och verksamheter i Valborgs kulle

I området Valborgs kulle föreslås utveckling av ca 200 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt verksamheter: Utbyggnad av befintlig skola, Fridaskolan; ny idrottshall och särskilt boende för äldre. Preliminärt kommer berörda invånare kunna tycka till om förslagen i detaljplanen hösten 2021.

Planens formella namn: Detaljplan för Kullbäckstorp 2:470 m. fl. VALBORGS KULLE i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detalplanen på kartan. Länk till annan webbplats..

Nya bostäder och verksamheter

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde med verksamheter i Valborgs kulle i södra Mölnlycke.

I Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012) ligger Valborgs kulle inom Mölnlyckes tätortsavgränsning och pekas ut som utvecklingsområde för bostäder på kort sikt.

Valborgs kulle är beläget ca 2 km sydväst om Mölnlycke centrum, i nära anslutning till de befintliga bostadsområdena Kvarnbacken och Båtsmanstorpet. I området föreslås utveckling av ca 200 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt verksamheter: Utbyggnad av befintlig skola, Fridaskolan; ny idrottshall och särskilt boende för äldre.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojket

Kontakt

Ställ frågor om planen till:


Anna Sofia Wannerskog
planarkitekt
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se

Robin Axelsson
Mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32
Robin.axelsson@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret