Lyssna

Mölnlyckemotet

Kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan för Mölnlyckemotets södra del intill riksväg 40. Planområdet är idag till största delen obebyggd mark och omfattar den södra infarten från riksväg 40 fram till Boråsvägen.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att göra entrén till Mölnlycke mer välkomnande och att utveckla området med nya strategiska lägen för verksamheter. Mölnlyckemotet har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och i detaljplanen ingår att skapa säkrare och mer attraktiv gång- och cykelförbindelser till Göteborg och Mölndal.
Detaljplanens förslag är att göra det möjligt med byggnader med 7-8 våningar som ska användas för verksamheter som kontor, hotell och industri på ömse sidor av Säterivägen.

Nya hållplatslägen för kollektivtrafik och förbättrad tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se
Fastighetsfrågor
Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32
robin.axelsson@harryda.se

Intresseanmälan verksamhetsmark
Gå in på vår e-tjänst här Länk till annan webbplats.
Helena Alterby Nordström,
företagslots
031-724 87 76  Länk till annan webbplats.
markochexploatering@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret En ny plan