Mölnlyckemotet

Kommunen har antagit en ny detaljplan för Mölnlyckemotets södra infart med mark för verksamhetslokaler, en mer välkomnande infart samt förstärkta vägar och gång- och cykelbanor. Planområdet är idag till största delen obebyggd naturmark och omfattar den södra infarten från riksväg 40 fram till Boråsvägen.
Beslutet om att bygga ut Mölnlyckemotet är överklagat.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att göra entrén till Mölnlycke mer välkomnande och utveckla området med nya strategiska lägen för kontor, företag och andra verksamheter.

Mölnlyckemotet har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och i detaljplanen ingår att skapa säkrare och mer attraktiv gång- och cykelförbindelser till Göteborg och Mölndal.

Detaljplanen föreslår att det ska bli möjligt med byggnader på uppåt sex våningar för olika verksamheter på ömse sidor av cirkulationsplatsen i motet.

Nya hållplatslägen för kollektivtrafik och förbättrad tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljpanen för Mölnlyckemotet antogs av kommunfullmäktige den 14 oktober 2021. Beslutet om att anta detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Läs förslaget om Mölnlyckemotet i sin helhet Pdf, 24.1 MB..

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till projektledaren. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Marcus Broman, tillförordnad projektledare
marcus.broman@harryda.se
Fastighetsfrågor
Jens Edholm, mark- och exploateringsingenjör
jens.edholmtmp@harryda.se

Intresseanmälan verksamhetsmark
Gå in på vår e-tjänst här Länk till annan webbplats.
Helena Alterby Nordström,
företagslots
031-724 87 76  Länk till annan webbplats.
markochexploatering@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret En ny plan