Mölnlyckemotet

Kommunen har tagit fram förslag till en ny detaljplan för Mölnlyckemotets södra del intill riksväg 40. Planområdet är idag till största delen obebyggd naturmark och omfattar den södra infarten från riksväg 40 fram till Boråsvägen. Beslut om Mölnlyckemotet väntas hösten 2021.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att göra entrén till Mölnlycke mer välkomnande och utveckla området med nya strategiska lägen för kontor, företag och andra verksamheter.

Mölnlyckemotet har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och i detaljplanen ingår att skapa säkrare och mer attraktiv gång- och cykelförbindelser till Göteborg och Mölndal.

Detaljplanen föreslår att det ska bli möjligt med byggnader på uppåt sex våningar för olika verksamheter på ömse sidor av cirkulationsplatsen i motet.

Nya hållplatslägen för kollektivtrafik och förbättrad tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Detaljpanen för Mölnlyckemotet antogs av kommunstyrelsen den 26 augusti 2021 och ska även behandlas av kommunfullmäktige den 14 oktober 2021.


Läs förslaget om Mölnlyckemotet i sin helhet Pdf, 24.1 MB..

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.


Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se
Fastighetsfrågor
Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32
robin.axelsson@harryda.se

Intresseanmälan verksamhetsmark
Gå in på vår e-tjänst här Länk till annan webbplats.
Helena Alterby Nordström,
företagslots
031-724 87 76  Länk till annan webbplats.
markochexploatering@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret En ny plan