Kontakt
Lyssna

Mölnlycke fabriker

Detaljplanen har vunnit laga kraft 25 september 2018.

Följ arbetet med utbyggnaden av detaljplanen här.

Planens formella namn:
Detaljplan för Mölnlycke fabriker och uttag av gatukostnad för Mölnlycke 1:1 m.fl.
Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Planen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Mark- och miljödomstolen avslog den 21 juni 2018 de överklaganden om detaljplanen som hade kommit in från privatpersoner. Domen överklagades till mark- och miljö överdomstolen, som den 25 september 2018 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Beslutet kan inte överklagas.

Vid antagandet godkändes även miljökonsekvens-beskrivningen som är en del av planhandlingarna. Enligt Miljöbalken 6 Kap. 16 § 2 st ska en särkild sammanställning för miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Särskild sammanställning för miljökonsekvensbeskrivningPDF Utlåtande över inkomna synpunkterPDF

Status och dokument

Ordlista

Planhandlingar

Utredningar

Gatukostnadshandlingar

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Projektering

Byggstart

Kontakt

Projektledare

Andrea Wernersson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (växel)
andrea.wernersson@harryda.se

Projektering och byggnation allmän platsmark (gata, torg, GC-väg och VA)

Tayman Mahshid, projektledare trafik
031-724 61 00 (växel)
tayman.mahshid@harryda.se

Bygglov

031-724 61 00 (växel)
bygglov@harryda.se