Enebacken etapp 2

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, förstärkt vägnät och nya kommunala gator ska göra det möjligt för befintliga fastigheter att nyttja kommunal infrastruktur samt utöka området Enebacken i Mölnlycke med fler bostäder och en ny förskola. Preliminärt kommer berörda invånare kunna tycka till om förslagen i detaljplanen första/andra kvartalet 2022.

Planens formella namn: Detaljplan för Kullbäckstorp 1:4 m. fl. ENEBACKEN ETAPP II i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detalplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Detaljplanearbetet har skett och sker parallellt med ett antal större kommunala utredningar samt riksintresse- och lokaliseringsutredningar från statliga myndigheter. Området berörs bland annat av riksintresse för ny stambana mellan Göteborg och Borås.

Trafikverket har valt att tillsvidare pausa nästa steg i planeringen av den nya järnvägen genom Härryda kommun. Den pågående lokaliseringsutredningen för den nya stambanan förväntas bli klar sommaren 2022 som då skickas till regeringen för beslut. Nästa steg i planeringen av stambanan är framtagande av järnvägsplan.

Härryda kommun inväntar regeringens beslut av lokaliseringsutredningen innan arbetet med ändringar av gällande detaljplaner, som är en förutsättning för att järnvägsplanerna ska kunna tas fram, sätts igång. Planläggning av nya områden, såsom exempelvis detaljplan för Enebacken etapp II, fortlöper med fortsatt prioritet tillsvidare i samråd med Trafikverket och länsstyrelsen. Under våren 2022 planeras detaljplanen ställas ut för samråd.

Nya bostäder och förskola

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga olika typer av bostäder, exempelvis villor, radhus och flerfamiljshus. Det ska också finnas plats för en förskola med sex avdelningar. Planområdet sträcker sig mellan Hårskerödsvägen i öster och Kobackavägen i väster.

Detaljplanen gör det även möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, förbättra befintliga vägar och anlägga nya kommunala gator och att ta över ansvaret och skötseln av de enskilda vägarna.

En ny vägstruktur tas fram inom de obebyggda delarna av planområdet. Utmed denna placeras bostäder utifrån områdets topografi. Ambitionen är att kunna bevara så stora sammanhängande naturområden som möjligt.

De områden med befintlig bebyggelse som ingår i detaljplanen är fastigheterna utmed Enebackevägen, Lilla Enebackevägen, Hårskerödsvägen, Lilla Hårskeredsvägen och Lilla Kullbäckstorpsvägen. Även tomtmark norr och söder om Mölndalsvägen ingår i planområdet.

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Planområdet berörs av Trafikverkets förslag till ny järnväg mellan Göteborg och Borås, och ligger inom riksintresse för järnvägskorridor. Korridoren som berör planområdet är rangordnad som Trafikverkets lokaliseringsalternativ 1.

Den pågående lokaliseringsutredningen för den nya stambanan kommer att vara klar sommaren 2022 och då skickas till regeringen för beslut.

Trafikverket har valt att tillsvidare pausa nästa steg i planeringen av den nya järnvägen, att påbörja järnvägsplaner. Läs mer på Trafikverkets hemsida:https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-11/nyhet/ Länk till annan webbplats.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:


Emma Bäcklund (föräldraledig)
031-724 88 22
emma.backlund@harryda.se

Anna Wallin
031-724 62 66
anna.wallin@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret