Detaljplan för Bråta 2:151, 2:152 och 2:97

I den nordöstra delen av Mölnlycke utmed Boråsvägen tar kommunen fram en ny detaljplan för cirka 600 bostäder, förskola och en förlängd cykelbana.

Digital informationsträff 2 september

Du som fått ett frågeunderlag om social hållbarhet och barnperspektiv i din brevlåda har fram till 17 september på dig att skicka dina ifyllda svar.

Du som missade mötet kan se det i efterhand.
Videolänk till informationsmötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (48 minuter).
Möjligheten att ställa frågor i videomötet är stängd. Lämna din synpunkt eller fråga på denna webbsida istället.

Samråd senare i höst

Under senhösten kommer berörda invånare kunna tycka till om ett förslag till detaljplan på ett formellt samråd.

Planens formella namn: Detaljplan för Bråta 2:151, 2:152 och 2:97. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats..

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att uppföra cirka 550 lägenheter och 35 radhus/småhus. Exploateringen omfattar även en förskola och eventuellt ett äldreboende. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Mölnlycke i anslutning till Boråsvägen, cirka 1-1,5 kilometer nordost om Mölnlycke centrum.

Området är en viktig pusselbit i utvecklingen av Mölnlycke tätort. Exploateringen ska kännetecknas av en varierande arkitektur som samspelar med sin omgivning genom sitt varierade utbud av bostäder och mötesplatser.

Området är redovisat som utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt i översiktsplanen ÖP2012. Området ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik och följer inriktningsmålen i ÖP2012.

Under våren och sommaren 2021 tas planhandlingar och utredningar fram, exempelvis tekniska utredningar och inventeringar på plats. De kommer att ligga till grund för det fortsatta planarbetet.

Preliminärt kommer planen att ställas ut på samråd under fjärde kvartalet 2021.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Ordlista

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se
Frågor om mark och exploatering
Fortesa Bytyqi
031-724 88 14
fortesa.bytyqi@harryda.se