Bostadskvarter på Idrottsvägen

Längs Idrottsvägen och Bäckvägen arbetar kommunen med en ny plan som gör det möjligt att bygga cirka 200 bostäder, nya verksamhetslokaler och en förskola.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2018 § 194. Planen har fått laga kraft den 26 juli 2019.

Planens formella namn:
Detaljplan för Hulebäck 1:116 med flera, Idrottsvägen i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Genom den nya detaljplanen vill politikerna fortsätta göra centrala Mölnlycke mer stadsmässigt. Området föreslås få cirka 150-200 lägenheter av blandade upplåtelseformer och lokaler för exempel­vis livsmedelsbutik och restaurang.
Detaljplanen tillåter även byggnation av en förskola med fyra avdelningar i ett av bostads­husen och ett promenadvänligt gångstråk utmed Hulebäcken.

Förslaget är förankrat i den gällande översiktsplanen ÖP2012 och i programmet för norra Mölnlycke centrum som kommunstyrelsen klubbade igenom år 2013.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument. 

 

Status och dokument

Ordlista

Planprogram

Planstart

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Wallin
031-724 62 66
plan@harryda.se

Ställ genomförandefrågor till mark- och exploateringsingenjören:

Johan Gustafsson
031-724 62 64markochbostad@harryda.se