Lyssna

Äldreboende och fler bostäder i Säteriet

Kommunen utreder om vi genom en ny detaljplan kan göra det möjligt att bygga ett nytt äldreboende och ett 80-tal bostäder. De ska ligga i södra delen av Säteriet i Mölnlycke, mellan Platåvägen, Rönngården och Säteriskolan. I förslaget till detaljplan finns också möjligheter att driva handel och service i området.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 21 november 2019 § 330. Beslutet fick laga kraft den 24 december.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl., Äldreboende och bostäder i Säteriet,  Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Detaljplanen var ute på samråd från 24:e maj till 14:e juni 2018. Inkomna synpunkter har sammanställs och ett bearbetat förslag tagits fram somvarit ute på granskning under perioden 22 augusti – 9 september 2019. Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella handlingar.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt äldreboende och bostäder i södra delen av Säteriet. På äldreboendet kan det bli cirka 60 platser och i de tänkta flerbostadshusen ungefär 80-100 lägenheter. Planförslaget tillåter också handel och service samt parkering.

Säteriets förskola ligger inom planområdet. Vårdnadshavare som har sina barn där har fått information om att förskolan kommer att vara öppen ungefär fram till sommarstängningen 2019. Om detaljplanen antas och vinner laga kraft är tanken sedan att förskolan ska ge plats för de nya bostäderna och det nya äldreboendet.

I arbetet med den här detaljplanen samarbetar Härryda kommun med Attendo Sverige AB. Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt omsorgsföretaget Attendo både att uppföra och driva det planerade äldreboendet.

Förslaget till ny detaljplan stämmer överens med översiktsplanen, ÖP2012.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.



Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelse



Status och dokument

Ordlista

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Erik Olmårs
031-724 61 00
erik.olmars@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret