Abborrtjärnsvägen

Kommunen tar fram en ny detaljplan för området norr om Abborrtjärnsvägen söder om Mölnlycke. Planområdet är ett fritidshusområde indelat i två äldre byggnadsplaner från 1950-talet vid Grandalsvägen och Abborrtjärnsvägen. Området vid Höga hallar har ingen gällande plan, men utgör så kallad sammanhållen bebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gemensam detaljplan för området norr om Abborrtjärnsvägen i sydöstra Mölnlycke. Planområdet är ett s.k. omvandlingsområde, d.v.s. ett sammanhängande fritidshusområde där omvandling till permanentboende pågår. Omvandlingsområdet uppfyller inte dagens vatten- och avloppsstandard, och kräver därför åtgärder. Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats inom detaljplanen.

Planens formella namn: Detaljplan för Långenäs 1:101 med flera

Högre standard på vägar, vatten- och avlopp

Omvandlingsområdet uppfyller inte dagens vatten- och avloppsstandard, och kräver därför åtgärder. I detaljplanen ingår att göra det möjligt att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp.

Kommunen föreslås också bli huvudman för allmän plats, det vill säga områden som är avsedda för gemensamma behov, till exempel vägar och grönområden, inom detaljplanen. Med huvudmannaskapet följer även att kommunen är ansvarig för utbyggnad, drift och underhåll för allmän platsmark.

Kommunen får enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900) besluta att fastighetsägare i ett område ska betala för kostnader som följer med kommunens skyldighet att anlägga gata eller annan allmän plats. Kommunen har tagit fram en gatukostnadsutredning som kommer att ligga till grund för beslut om hur gatukostnaderna ska fördelas på fastighetsägare i området.

I samband med att kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän plats ses vägarnas standard över. Detta medför markintrång på följande fastigheter: Hyltan 2:12, 2:33, 2:36, 2:38, 2:55, 2:62, 2:65, 2:68, 2:89, 2:90, 2:91 och Långenäs 1:116, 1:117, 1:118, 1:130, 1:131, 1:132, 1:136, 1:139, 1:140, 1:81 Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Samråd utökning

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Marcus Broman
031-724 61 00
marcus.broman@harryda.se

Ställ frågor om uttag för gatukostnader

Johanna Kling
031-724 89 07
johanna.kling@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret