Lyssna

Nytt bostadsområde i Björröd

Centralt beläget i Björröd planerar byggexploatören OBOS & BoKlok för ett nytt bostadsområde med cirka 150–300 bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus och bostäder i diverse småhus samt ett äldreboende/en skolbyggnad med plats för exempelvis 6 förskoleavdelningar. Utbyggnaden är i enlighet med riktlinjerna i Härryda kommuns översiktsplan.

Planens formella namn: Detaljplan för bostäder i Björröd 1:5 (länk till karta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver etableringen av bostäder och skolbyggnad ska detaljplanen bland annat säkerställa att de höga naturvärden som återfinns i anslutning till Björrödsbäcken inte påverkas negativt samt att det även efter exploatering finns möjlighet att röra sig både i nord-sydlig och väst-östlig riktning genom planområdet.

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör är OBOS & BoKlok.

I pilotprojektet är det exploatören som tar fram utredningar och underlag. Härryda kommun fungerar som rådgivande instans och som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd
och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige. Planen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Beslutet om att anta detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till projektledaren:

Hanna Areslätt
010-452 23 17
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret