Lyssna

Vattenverk i Hindås

Planens formella namn: Detaljplan för del av Hindås 1:456 m fl Vattenverk i Hindås

Planen antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2019. Beslutet fick laga kraft den 16 juli 2019.

Planområdet ligger inom ett befintligt industriområde i Hindås vid Västra Nedsjön, nordväst om Aspens industri. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt vattenverk, vilket behövs då Västra Nedsjön i framtiden blir en ny primär ytvattentäkt som ska komplettera och säkra kommunens framtida vattenförsörjning.

Planen syftar även till att justera en del av Iberovägens sträckning och reglera områden med industriverksamhet söder om vägen och att reglera byggrätt och utbyggnadsmöjligheter för ett nytt kommunalt vattenverk.

Det nya vattenverket placeras på norra sidan om Iberovägen, i ett område som idag utgörs av en skogsdunge. Från Iberovägens nya sträckning skapas in- och utfarter till vattenverket och enligt gällande förslag nås dess entré från nordost där det också plan­eras för parkeringsplatser. En separat lastzon för lastbilsburna transporter föreslås ligga i den sydöstra delen av byggnaden.

En del av Mölndalsån och naturområden i norr tas med i planen för att säkerställa friluftslivets intressen samt djur- och växters fortlevnadsmöjligheter.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP2012 och en strategiskt viktig del av vattenförsörjningsplanen för Härryda kommun.

Läs mer om vattenverket och de tre etapperna för att förverkliga vattenförsörjningsplanen.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Wallin (föräldraledig)
031-724 61 00 (växel)
anna.wallin@harryda.se