Kontakt
Lyssna

Vattenverk i Hindås

Planens formella namn: Detaljplan för del av Hindås 1:456 m fl Vattenverk i Hindås

Planområdet ligger inom befintligt industriområde i Hindås vid Västra Nedsjön, nordväst om Aspens industri. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett vattenverk vilket behövs då Västra Nedsjön utgör en vattentäkt som ska komplettera kommunens framtida vattenförsörjning, som en ny primär ytvattentäkt. Planen syftar även till att justera del av Iberovägen och reglera områden med industriverksamhet söder om denna samt att reglera byggrätt och utbyggnadsmöjligheter för ett nytt kommunalt vattenverk.

Det nya vattenverket placeras på norra sidan om Iberovägen, i ett område som idag utgörs av en skogsdunge. Från Iberovägens nya sträckning skapas in- och utfarter till vattenverket och enligt gällande förslag nås dess entré från nordost där det också plan­eras för parkeringsplatser. En separat lastzon för lastbilsburna transporter föreslås i den sydöstra delen av byggnaden. Del av Mölndalsån samt naturområden i norr tas med i planen för att säkerställa friluftslivets intressen samt djur- och växters fortlevnadsmöjligheter.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP2012.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Wallin
031-724 61 00 (växel)
anna.wallin@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret