Kontakt
Lyssna

Planprogram för sydvästra Hindås

Ett program till detaljplan för sydvästra Hindås har på kommunens uppdrag upprättats av GF-konsult i samarbete med sektorn för samhällsbyggnad. Programmet redovisar en utbyggnadsstrategi för Hindås sydvästra delar och bedöms motsvara behovet av bostäder under de kommande 10-15 åren. Totalt rymmer programområdet  cirka 200 nya bostäder. Programmet godkändes i maj 2007 av kommunstyrelsen.

Slalomvägens förlängning fram till Fagerhultsvägen skapar utbyggnadsmöjligheter för bostäder. Den möjliggör en utveckling av idrottsområdet och avlastar trafik från Fagerhultsvägen och Ekhagsvägen. De öppna markerna kring den äldsta bebyggelsen längs Fagerhultsvägen bevaras.
En utbyggnad kring Solåsen förutsätter en ny tillfartsväg söder om kyrkan. Tillkommande bostäder ges en god kollektivtrafik. På längre sikt föreslås en förbindelseväg mellan Slalomvägen och Tyringevägen/ Häggsjöhultsvägen.

ProgramkartaPDF
ProgramPDF

Planläggning görs alltid i flera steg. Programmet är första steget innan detaljplanen påbörjas. Programmet skickas ut till sakägare samt till Länsstyrelsen, andra myndigheter och intresseorganisationer. Program och framförda synpunkter redovisas därefter för kommunstyrelsen, som beslutar om detaljplan ska upprättas och vilka riktlinjer som ska gälla.

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt
031-724 62 66
plan@harryda.se