Kontakt
Lyssna

Bocköhalvön

En ny detaljplan för Bocköhalvön ska tas fram. Syftet är att försörja samtliga bostäder med kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna samt skapa nya bostäder. Arbetet med detaljplanen för Bocköhalvön  förväntas återupptas under 1-2 andra kvartalet 2019.

Planens formella namn: Förslag på detaljplan för del av Hindås 1:433 m.fl. Bostäder på Bocköhalvön

Ett förslag till detaljplan, upprättat i september 2016, var på granskning under tiden 14 september - 7 oktober 2016.

Politiska mål ska tas fram

Den 26 september 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att den politiska arbetsgruppen för planer ska ta fram ett förslag på politiska mål för detaljplanen. Det innebär att förslaget som har varit på granskning, kan komma att ändras.

Arbetet med att ta fram en ny granskningshandling utifrån den politiskt beslutade inriktningen från september 2017 pågår. Kompletterande utredningar kommer att tas fram inför granskning av detaljplanen.

Detaljplanens nya syfte utifrån inriktningsmålen är att endast övertagande av väg och utbyggnad av kommunalt VA ska ske fram till badplatsen. Övriga vägsträckor kommer att förvaltas av Hindås vägförening. Övervägande del av fastigheterna kommer att anslutas till gemensam anslutningspunkt för VA och ingå i en samfällighetsförening. Vidare ska komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen ske med hänsyn till områdets kulturvärden.

Politiska mål ska tas fram för Bocköhalvön (nyhet 28 september 2016)

Frågor

Du som har frågor kring din fastighet, planförslaget eller gatukostnader, är välkommen att kontakta sektorn för samhällsbyggnad.

Detaljplanens syfte

Planområdet omfattar övervägande del av Bocköhalvön samt del av Göteborgs­vägen/Boråsvägen och Kust-till-kustbanan. Området gränsar mot Västra Nedsjön i väster, norr, och öster. I sydväst gränsar området till Västra Nedsjövägen, i söder till stations­område och i sydost till bostadsbebyggelse.

Detaljplanen syftar till att försörja samtliga fastigheter på Bocköhalvön med kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna samt till övertagande av huvud­manna­skapet för vägarna. Vidare ska möjligheterna till förtätning av bostadsbebyggelsen med hänsyn till områdets kulturvärden studeras.

I gällande bostadsförsörjningsprogram för perioden 2016 - 2020 fastställt 2015-11-16 av kommunfullmäktige redovisas Bocköhalvön som ett utvecklingsområde med beräk­nad byggstart 2018.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Följande fastigheter kan komma att beröras av intrång och inlösas som allmän platsmark: delar av Hindås 1:3, 1:76, 1:80, 1:82, 1:87, 1:90, 1:94, 1:95, 1:112, 1:114, 1:115, 1:120, 1:121, 1:127, 1:146, 1:199, 1:231, 1:244, 1:256, 1:277, 1:382 och 1:433.


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Utredningar

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen:

Planenheten
031-724 61 00
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret