Kontakt
Lyssna

Hotell i Härryda

Kommunen utreder möjligheten att genom en ny detaljplan skapa möjlighet för flygplatshotellet att fortsätta bedriva sin verksamhet samt möjliggöra för en expansion av verksamheten. I planområdets norra del föreslås en tillbyggnad med plats för cirka 15-20 nya hotellrum.

Planens formella namn: Detaljplan för Prästgärde 1:69. HOTELL i Härryda, Härryda kommun.

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för hotellverksamhet med en tillbyggnad i två våningsplan innehållande cirka 15-20 nya hotellrum utöver de 16 rum som finns i befintlig byggnad idag. I förslaget ska också lämpligheten för kontorsändamål prövas. Som underlag till planarbetet kommer utredningar att tas fram under hösten 2018 och våren 2019. Samråd bedöms preliminärt ske våren 2019. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget från er kommuninvånare och överväga dessa i detaljplanearbetet.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012, antagen av kommunfullmäktige i juni 2012.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Emma Bäcklund
031-724 88 22
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret