Lyssna

Airport City del 4

Granskning av detaljplanen pågick under tiden 7 september - 16 oktober 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts. Just nu håller en trafikutredning på att tas fram.

Planens formella namn: detaljplan för del av Dansered 1:64 med flera, Airport City del 4

Området ligger utmed Väg 40 norr om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport, Landvetter Flygplats. Väg 546 passerar genom området i nordsydlig riktning. Planområdet avgränsas i norr, öster och väster av skogsmark och i söder av Väg 40 och Flygplatsmotet.

Planområdet utgör fjärde etappen i utveckling av området i anslutning till Flygplats-motet och Flygplatsvägen i enlighet med det planprogram och framtidsversion för "Airport City" som Härryda kommun, Swedavia AB och Flygplatsfastigheter i Landvetter AB gemensamt tagit fram och som godkänts av Kommunfullmäktige den 21 november 2011.

Innan arbetet med detaljplanen eventuellt kan fortgå måste trafiksituationen på riksvägen studeras ytterligare. Trafiksituationen på Väg 40 och angöriningar till denna håller på att utredas av Trafikverket och av kommunen i en så kallade åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Trafiksituationen som skulle komma att uppstå vid ett genomförande av detaljplanen studeras dessutom av kommunen. Åtgärdsvalsstudien och andra trafikutredningar kommer att utvisa hur vi kan gå vidare med arbetet med utvecklingen av Airport City.

Detaljplanen syftar till att uppfylla ambitionerna i programmet och framtidsversionen genom att möjliggöra etablering av handels- (ej dagligvaruhandel för livsmedel), kontors- och lättare industrilokaler norr om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport.

Förlaget är förenligt gällande översiktsplan, ÖP2012.

Del av Dansered 1:61 kan komma att beröras av intrång och inlösas som allmän platsmark.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Erik Olmårs
031-724 61 00 
erik.olmars@harryda.se

Ställ frågor om genomförande till mark- och exploateringsingenjören
Karl Falck
031-724 61 00 (växel)
markochexploatering@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret