Airport City del 4

Norr om flygplatsmotet planerar Härryda kommun för ett nytt verksamhetsområde för logistik och lager. Det är fjärde etappen av utbyggnaden av Airport City. Just nu pågår granskning av detaljplanen.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. AIRPORT CITY, DEL 4, LOGISTIK OCH LAGER

Planområdet ligger utmed Väg 40 norr om Flygplatsmotet vid Landvetter flygplats. Väg 546/Flygplatsvägen passerar området i väster. Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av logistik och lager.

Planområdet utgör fjärde etappen i enlighet med det planprogram och framtidsversion för "Airport City" som godkändes av Kommunfullmäktige den 21 november 2011. Förlaget är förenligt gällande översiktsplan, ÖP2012.

Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd och granskning. Då var utgångspunkten att möjliggöra etablering av handels- kontors- och lättare industrilokaler. Med anledning av begräsningar i kapaciteten på riksväg 40 ändrades markanvädningen till logistikverksamhet/lager vilket genererar mindre trafik än tidigare föreslagen handelsverksamhet. Planområdets har även minskats med cirka 10 hektar och omfattar endast området öster om Väg 546/Flygplatsvägen. Detaljplanen överlämnas nu till kommunstyrelsen för antagande den 21 oktober 2021. Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 11 november 2021.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Wallin
031-724 62 66
anna.wallin@harryda.se

Ställ frågor om genomförande till mark- och exploateringsingenjören
Fortesa Bytyqi
031-724 61 00 (växel)
markochexploatering@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret