Kontakt
Lyssna

Planarbete

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan omfattar hela Härryda. Den används för att ge en överblick över vilka markområden kommunen bevarar och vilka ställen som kan bebyggas. Översiktsplanen används som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov.
Översiktsplan

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en slags karta som visar vad marken inom ett bestämt område får användas till och hur bebyggelsen där ska vara utformad. En detaljplan är en juridisk handling. Den har samma tyngd som en lag.

En detaljplan visar vad marken inom ett geografiskt avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner ger en samlad bedömning av hur marken får användas inom just detta område. Den ger också en garanterad byggrätt under att antal år. Det blir därmed möjligt för den som köper ett hus inom detaljplan att vara säker på vad och var man får bygga.
Detaljplaner

Kartan visar kommunens detaljplaner

Klicka på länken "Karta helskärm för nya val" som finns strax under kartan för att få upp den på helskärm.
I kartans vänsterspalt kan du bocka i och välja om du vill veta mer om en pågående detaljplan eller en plan som gäller för en viss fastighet eller ett område.

Du kan också välja att zooma in området, skriva in en adress, en fastighetsbeteckning eller namnet på till exempel en skola, för att få fram det du söker i sökrutan.

Planhandlingar

Reglering av fastigheter

Om du har frågor om avstyckning eller sammanslagning av tomter eller någon annan reglering av fastigheter, ska du vända dig till kommunens plan- och bygglovsverksamhet för att få information och svar på frågor.

Själva handläggningen av och beslut om fastighetsbildningsfrågor fattas däremot av lantmäteriet. Lantmäteriet samråder först med kommunen så att hantering och beslut överensstämmer med kommunens planer.
Bygglovsenhetens kontaktuppgifter

Kontakt

E-post till planenheten skickas till plan@harryda.se

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning,
stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt
031-724 62 66

Anna-Kajsa Bouma Gustafsson, planarkitekt
031-724 63 92

Nina Hannula, planarkitekt
031-724 62 56

Maria Lejdebro, planarkitekt
031-724 62 31

Erik Olmårs, planarkitekt
031-724 70 65

Emma Bäcklund, planarkitekt
031-724 88 22

Marcus Broman, planarkitekt
031-724 88 38

Anna-Sofia Wannerskog
031-724 88 39

Fia Rönnquist, administratör
031-724 62 38