Kontakt
Lyssna

Planarbete

Via kartan nedan ser du våra planer

Klicka på länken nedanför kartan för att få upp den på helskärm. Bocka i och välj om du vill veta mer om en pågående detaljplan eller en gällande plan för en viss fastighet eller ett område i vänsterspalten.

Du kan också välja att zooma in området, skriva in en adress, fastighetsbeteckning eller namnet på till exempel en skola för att få fram det du söker i sökrutan.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan används för att ge en överblick över vilka markområden kommunen avser att bevara samt vilka som kan bebyggas. Översiktsplanen används som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov.
Översiktsplan

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område. Den ger också en garanterad byggrätt under att antal år. Det blir därmed möjligt för den som köper ett hus inom detaljplan att vara säker på vad man får bygga.
Detaljplaner

Planhandlingar

Reglering av fastigheter

Har du frågor om avstyckning, sammanslagning av tomter eller annan reglering av fastigheter ska du vända dig till kommunens plan- och bygglovsverksamhet. Själva handläggningen av fastighetsbildningsfrågor och beslut i sådana ärenden fattas däremot av Lantmäteriet. De samråder först med kommunen för att förvissa sig om att åtgärderna överensstämmer med kommunens planer.
Bygglovsenhetens kontaktuppgifter

Kontakt

E-post till planenheten skickas till plan@harryda.se

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning,
stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt
031-724 62 66

Anders Lidén, planarkitekt
031-724 67 42

Anna-Kajsa Bouma Gustafsson, planarkitekt (föräldraledig)
031-724 63 92

Nina Hannula, planarkitekt
031-724 62 56

Erik Olmårs, planarkitekt
031-724 70 65

Maria Lejdebro, planarkitekt
031-724 62 31

Nejat Mousa, administratör
031-724 62 38