Till innehållet

Planprocessen steg för steg

Detaljplaner följer en juridisk process. Detaljplaneprocessen innehåller alltid tidpunkter där allmänheten och närmast berörda kan tycka till, ställa frågor och lämna synpunkter om detaljplanen.

Så startar processen

Detaljplaner kan påbörjas på kommunens eget initiativ, till exempel bostadsområden i bostadsförsörjningsprogrammet eller omvandlingsområden.
Det kan också påbörjas genom ansökan från fastighetsägare, till exempel vid nybyggnad på privat mark eller ändring av gällande detaljplan för att anpassa den till ett planerat byggprojekt.
Det är alltid kommunen som avgör om detaljplan ska upprättas eller inte. Ett beslut att inte upprätta eller ändra en detaljplan kan inte överklagas.

Programsamråd

En detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen. Sakägare, det vill säga de som bor eller äger mark inom eller gränsande till planområdet eller på annat sätt berörs av planen, myndigheter med flera informeras om programmet och kan under några veckor lämna synpunkter på det. Inkomna synpunkter sammanfattas och bifogas samrådshandlingarna.

Samråd

Samrådshandlingarna är ett första förslag till planhandlingar. De består av plan-karta med bestämmelser, illustrationskarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och fastighetsförteckning.

Om ett program upprättats ska det åtfölja samrådshandlingarna tillsammans med en redovisning av inkomna synpunkter. De som bor eller äger mark inom eller gränsande till planområdet, eller på annat sätt berörs av planen, informeras när samrådshandlingar för detaljplanen är upprättade. Därefter finns det möjlighet att under några veckor framföra synpunkter. Alla inkomna synpunkter från samrådet för detaljplanen sammanfattas och besvaras i en samrådsredogörelse.

Granskning

Detaljplanen bearbetas och ställs därefter ut för granskning under tre veckor. Utställningen annonseras ibland i dagspressen. Sakägare informeras per brev. Under granskningstiden finns det åter möjlighet att framföra synpunkter, som då ska vara skriftliga. Efter granskningstidens slut sammanfattas och besvaras inkomna synpunkter i ett utlåtande.

Antagande

Detaljplaner antas av kommunfullmäktige. Mindre planer kan antas av kommunstyrelsen.

Överklagande

Sakägare som senast under granskningstiden framfört synpunkter som inte tillgodosetts kan överklaga beslutet att anta detaljplanen till Mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas eller om överklaganden avslås får planen laga kraft, det vill säga den börjar gälla. Den fortsätter att gälla tills den ändras eller upphävs.

Politisk behandling

Detaljplaner ska antas av kommunfullmäktige. Enkla detaljplaner kan delegeras till annan nämnd. I plan- och bygglagen föreskrivs inget mer om politisk behandling. Den kan därmed variera från kommun till kommun. I Härryda kommun är det Kommunstyrelsen som ansvarar för handläggandet av de flesta detaljplaner. Uppdrag att starta och fortsätta planarbetet kommer från Kommunstyrelsen och detaljplanen redovisas under planarbetets gång. Hur ofta redovisning sker beror på hur stort eller kontroversiellt ärendet är. Beslut om att påbörja eller fortsätta planarbetet kan inte överklagas.

Offentlighet och synpunkter

Sakägare informeras alltid om pågående detaljplaner och ges tillfälle att framföra synpunkter. Alla skriftliga synpunkter läggs till ärendet och blir offentliga handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att läsa dem. Alla detaljplaner läggs ut på hemsidan och ställs ut i Kommunhuset. Synpunkter från dem som inte är sakägare medför inte rätt att överklaga planen. Kommuninvånarnas intressen tillvaratas via deras valda ombud, det vill säga kommunfullmäktige.

Kontakt

Mariana Andersson, verksamhetschef plan- och bygglov

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-03