Till innehållet

Arbete med ny översiktsplan

Härryda kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen redovisar på en övergripande nivå var och hur utveckling och bevarande av naturområden, företags- och industrimark, vägar och bostäder föreslås ske på lång sikt.

Visionen i den långsiktiga samhällsplaneringen

Kommunens vision, Härryda – här vågar vi!, pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg för att uppnå visionen.
Vår vision

Samråd om förslag till ny översiktsplan

Kommunstyrelsen godkände den 24 november 2022 att genomföra samråd om förslaget till ny översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet som pågick mellan 16 januari och 17 mars 2023 är nu avslutat.

Digital översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan är helt digital.

Som hjälp för att visa hur det digitala verktyget fungerar och hur den digitala handlingen är uppbyggd finns här två guider:

Som underlag till samrådsförslaget finns en miljökonsekvensbeskrivning och flera utredningar, analyser och inventeringar. Du hittar alla underlag på sidan under rubriken
Status och dokument

Kommunen har som komplement till den digitala samrådshandlingen tagit fram en sammanfattning av samrådsförslaget samt planscher med kart- och textutsnitt om kommunens sju tätorter och landsbygdsområden i pdf-form.

Processen att ta fram en översiktsplan

Processen för att ta fram en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen (PBL) och har olika skeden. Att du som invånare är delaktig och får möjlighet att ge synpunkter är en viktig del i planprocessen. Ditt inflytande och påverkan är möjligt särskilt när processen når stegen samråd och granskning.
Planprocessens olika skeden

En tidslinje med rutor som beskriver olika delar i beslutsprocessen för en ny översiktsplan. Planstart, Samråd, Granskning, Antagande, Laga kraftFörstora bilden

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är nu i granskningsskedet. Under detta skede sammanställs de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Synpunkterna redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse (eget dokument) som blir tillgänglig i samband med granskningen av översiktsplanen. Förslag till ny översiktsplan bearbetas och därefter tas en granskningshandling fram. När en granskningshandling finns framtagen kommer förslaget att ställas ut och det är då åter möjligt att lämna synpunkter.

Syftet är att förbättra underlaget för beslut och att göra det möjligt för invånare, myndigheter, föreningar och andra berörda, att få insyn och kunna påverka.

Fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter södra var på samråd år 2020. I mitten av november 2021 beslutade kommunstyrelsen att avbryta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Området och frågorna för Landvetter Södra hanteras istället inom förslaget till ny översiktsplan samt genom exploatörsdrivna detaljplaner.
FÖP Landvetter Södra

Fördjupad översiktsplan för Finnsjöns friluftsområde

Härryda kommun har tillsammans med Mölndals stad gjort en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Finnsjön med omgivning. Planen antogs av kommunfullmäktige i båda kommunerna år 1993. När kommunfullmäktige antar en nya översiktsplan föreslås samtidigt den fördjupade översiktsplanen för Finnshjöns friluftsområde att sluta gälla.
FÖP Finnsjöns friluftsområde

Vindbruksplan - tematiskt tillägg

Vindbruksplanen är ett tillägg till kommunens översiktsplan (TÖP), som antogs av kommunfullmäktige år 2012. I planen pekas geografiska områden i kommunen ut där möjligheten att utveckla vindkraft får och inte får ske. Tillägget bedöms vara fortsatt aktuellt i förslaget till den nya översiktsplanen.
TÖP Vindbruksplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på översiktsplanen under hela processen genom att använda formuläret nedan. När en granskningshandling finns framtagen kommer förslaget att ställas ut på nytt. Det kommer då åter vara möjligt att framföra formella synpunkter på förslaget.

Om du har frågor om förslaget hittar du kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på översiktsplanen

Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelse

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt

031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Charlotte Lundberg, planarkitekt

031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04