Till innehållet

Frågor och svar om planen för Internationella Engelska Skolan

Här har vi samlat aktuella frågor och svar kring den planerade nya grundskolan i Djupedalsäng, Internationella Engelska Skolan (IES) etablering i Mölnlycke.

Det stämmer att enligt nuvarande prognos i Lokalresursplanen. Länk till annan webbplats. minskar antalet elever i Mölnlycke. Denna prognos uppdateras årligen och är ett resultat av bland annat Bostadsförsörjningsprogrammet Länk till annan webbplats. och förändringar av befolkningens storlek och åldrar Länk till annan webbplats.. Prognosen är ett planeringsunderlag bland många.

Förvaltningen har också en planering för nya skolor och ersättning av gamla skollokaler som kräver en långsiktig planering. När det gäller etablering av en ny skola i Mölnlycke exempelvis, är det en lång process som pågått i flera år.

Enligt beslut i kommunstyrelsen har förvaltningen fått i uppdrag att utreda om denna plats är lämplig för en ny skola.
Planbesked och uppdrag om planstart, del av Hulebäck 1:34 Pdf, 242.6 kB.

Den samlade bedömningen av genomförbarhet och tidsperspektivet har vägt tungt för den plats som nu är föreslagen för en ny grundskola. Kommunen har undersökt var den äger mark och vilka andra fördelar som finns, exempelvis närhet till kollektivtrafik, befintliga bostäder och natur.

Bakgrunden till uppdraget är att den politiska majoriteten bedömer att denna plats ligger strategiskt till utifrån var barn bor i Mölnlycke och utifrån den bebyggelsestruktur som även framöver kommer att bebos av familjer med barn.

Förslaget följer även kommunens översiktsplan ÖP2012 som säger att marken kan användas för att bygga ut servicen där, exempelvis en skola.

Enligt den politiska majoriteten ska det finnas tillgång till förskolor, skolor, stödboenden och särskilda äldreboenden innan behovet finns och även om det innebär att kommunen har överkapacitet på platser under en uppbyggnadsfas.

Som jämförelse har Backaskolan i Landvetter drygt 200 elever men är byggd för 320 elever. Nya Fagerhultsskolan i Hindås kommer att ha 180 tomma elevplatser när den öppnar hösten 2021.

Kommunen har inte några kostnader i samband med byggandet och anläggandet av skolan.

Om detaljplanen blir antagen kommer kommunen behöva göra iordning allmän plats. Kommunen är huvudman och ansvarig för allmän plats som är gata, gång- och cykelväg och naturmark som är planlagt i detaljplanen. Kostnaderna för dessa åtgärder finansieras via försäljning av marken för skolan. Kommunen säljer marken till marknadspris när marköverlåtelsen sker.

Övriga intäkter för kommunen består bland annat av planavgift (kostnad för framtagande av detaljplanen) och vatten- och avloppstaxa.

Enligt nuvarande prognos ser det ut som att antalet elever i Mölnlycke de kommande åren kommer att minska. Denna prognos uppdateras årligen och är ett resultat av bland annat bostadsförsörjningsprogrammet och förändringar av befolkningens storlek och åldrar.

Samtidigt planeras det för, och pågår flera byggprojekt i Mölnlycke. Innan 2030 kommer det finnas cirka 2 000 nya inflyttningsbara bostäder i Mölnlycke. På sikt kommer därav behovet av skolor i Mölnlycke att öka.

Obs! Kostnader som relaterar till skolpeng och belastning på den övergripande kommunala ekonomin ingår inte i detaljplaneprocessen.

Kommunen öppnar för möjligheten att bygga fler skolor och förskolor om det behövs i eller i närheten av dessa bostadsområden, men det ersätter inte behovet av en ny grundskola i södra Mölnlycke.

Vi arbetar hela tiden med verksamhetsanpassningar utifrån hur behoven ser ut. Det görs regelbundet för verksamheter inom förskola, LSS-boende, äldreboenden och skola.

Om det finns behov av verksamhetsanpassning kommer välfärdsnämnden att besluta om de frågorna utifrån underlag från förvaltningen.

Det är ännu för tidigt att säga hur/om en ny skola kommer att påverka andra skolor i området.

Hemkommunen är skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den kommundel eller stadsdel där barnet bor.

Vi strävar efter att uppnå Boverkets rekommendation om yta per elev. Det är inte alltid möjligt men skolor och förskolor har ofta grönytor som angränsar till skol- och förskolegårdar och blir kompletterande ytor för barn och elever att röra sig på.

I den föreslagna detaljplanen får en ny skolas elever cirka 20-23 kvadratmeter utomhusyta var. Det inkluderar ett naturområde som säkras upp för lek och rekreation söder om Furuhällsskolan och väster om den nya skolbyggnaden.

I den föreslagna detaljplanen har intilliggande Furuhällsskolans elever med samma beräkning, 28 kvadratmeter per elev. Nära Furuhällsskolan finns även andranärliggande grönytor som kan fungera som kompletterande ytor till skolgården.

Kommunen kan inte svara på frågan i dagsläget och ber att få återkomma med besked om det.

Nej, i planförslaget föreslås att skogspartiet tvärtom ska sparas så att ingen får bygga där. Men marken behöver delvis göras iordning så att den blir mer tillgänglig för lek och rekreation för eleverna.

En trafikutredning har tagits fram inför samrådet om detaljplanen. Den finns tillgängligt på detaljplanens hemsida.

Den nya skolans trafikalstring bedöms inte förändra den närliggande trafikmiljön i någon större utsträckning. Inför granskningsskedet fortsätter kommunen att utreda trafikfrågorna.

En trafik- och parkeringsutredning har tagits fram för att utreda konsekvenserna av en trafikökning i området. Utgångspunkter i utredningen är att säkerställa trafiksäkra miljöer för oskyddade trafikanter/områdets elever, ett rätt dimensionerat trafiksystem för att undvika söktrafik på villagatorna i området, samt att skapa förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

I detaljplaneprocessen ingår två tillfällen då allmänhet, myndigheter och alla andra intresserade får chans att tycka till om kommunens förslag till detaljplan. Dessa tillfällen annonseras i media och på harryda.se.

I samband med dessa perioder anordnar kommunen vanligtvis öppna möten där intresserade kan ställa sina frågor till kommunens tjänstepersoner och politiker. Under hösten 2020 genomfördes inga öppna möten på grund av den rådande situationen med covid-19.

Under hela detaljplaneprocessen finns möjlighet att via kommunens hemsida skicka in synpunkter.

Eftersom kommunstyrelsen den 1 september 2022 valde att avbryta markanvisningen för en ny skola, är planarbetet tillfälligt pausat.

Processen är lagstyrd i plan- och bygglagen och säkerställer att allmänhet, myndigheter och alla andra intresserade får chans att tycka till om kommunens förslag till detaljplan. När detaljplanen är färdig antas den vanligtvis av kommunfullmäktige.

Därefter finns möjlighet för sakägare att överklaga kommunens detaljplan. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen laga kraft och det som är detaljplanelagt får en juridisk status som byggrätt.
Läs mer om processen.

De utredningar som uppdaterats och tagits fram till och med granskningsskedet är:

 • Barnkonsekvensanalys – utredning om planförslagets konsekvenser för barn
 • Trafikutredning (samma utredning som vid samrådet)
 • Naturvärdesinventering – planområdet utökades inför samrådet, denna utredning inkluderar hela planområdet
 • Artinventering – fördjupad artinventering gällande groddjur och fladdermöss
 • Hydrogeologisk utredning – en fördjupad utredning om grundvattenförhållandena påverkas av planförslaget samt vilka åtgärder som behöver upprättas
 • Geoteknik – planområdet utökades inför samrådet, denna utredning inkluderar hela planområdet
 • Markmiljöundersökning – planområdet utökades inför samrådet, denna utredning inkluderar hela planområdet
 • Bullerutredning – vilket trafikbuller som detaljplanens genomförande förväntas skapa med ökad biltrafik
 • Dagvatten – en delvis uppdaterad lösning för dagvattenhantering har tagits fram efter samrådet
 • VA-utredning – utredning om kapacitet i dagvatten- och VA-systemet

  Du hittar alla färdiga utredningar under Status och dokumentDetaljplan för skola i Djupedalsäng.

Marken ägs av Härryda kommun. När kommunen bestämmer sig för att ge Skanska möjlighet att bygga en skola på den aktuella platsen ska marken säljas till Skanska. Det brukar ske om och när detaljplanen fått laga kraft.

I samband med ansökan om planbesked har Skanska tagit fram en geoteknisk utredning och markteknisk undersökning som undersöker den aktuella platsens geotekniska förutsättningar såsom stabilitet.

De har också gjort en naturinventering som undersöker vilka djur och växter som finns på den aktuella platsen, samt en markmiljöundersökning som visar om det finns föroreningar i marken.

Vid sidan av dessa har Skanska tagit fram ett förslag på hur de tycker att en entrégata och parkering till skolan bör placeras.

Du hittar samtliga utredningar som Skanska gjort på detaljplan för skola i Djupedalsäng.

Inflytt i nya skollokaler planeras till tidigast hösten 2026.

Den nya skolan är tänkt att rymma cirka 600 elever i årskurser F-9.

Det är upp till varje kommun att själv bestämma vilka kriterier som ska gälla. Kommunen behöver ta hänsyn till faktorer som till exempel elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen kan inte de som bor närmast en viss skola ges företräde framför andra sökanden av bara detta skäl. Vårdnadshavare kan välja en fristående skola för sitt barn i stället för en kommunal skola. Huvudregeln är att fristående skolor ska vara öppna för alla elever som har rätt till utbildning.

Om eleven inte får plats på grund av att alla platser på skolan är fulla finns de kommunala skolorna att tillgå och tvärt om.

Kontakt

Ställ frågor om planen

David Eriksson
planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-13