Till innehållet

Abborrtjärnsvägen

Kommunen tar fram en ny detaljplan för området norr om Abborrtjärnsvägen söder om Mölnlycke. Planområdet är ett fritidshusområde indelat i två äldre byggnadsplaner från 1950-talet vid Grandalsvägen och Abborrtjärnsvägen. Området vid Höga hallar har ingen gällande plan, men utgör så kallad sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen blev antagen i februari 2023 men har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Flygfoto över Abborrtjärnvägen

Planens formella namn: Detaljplan för Långenäs 1:101 med flera, Se detaljplanens område på kartan Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gemensam detaljplan för området norr om Abborrtjärnsvägen i sydöstra Mölnlycke. Planområdet är ett s.k. omvandlingsområde, d.v.s. ett sammanhängande fritidshusområde där omvandling till permanentboende pågår. Omvandlingsområdet uppfyller inte dagens vatten- och avloppsstandard, och kräver därför åtgärder. Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats inom detaljplanen.

Högre standard på vägar, vatten- och avlopp

Omvandlingsområdet uppfyller inte dagens vatten- och avloppsstandard, och kräver därför åtgärder. I detaljplanen ingår att göra det möjligt att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp.

Kommunen föreslås också bli huvudman för allmän plats, det vill säga områden som är avsedda för gemensamma behov, till exempel vägar och grönområden, inom detaljplanen. Med huvudmannaskapet följer även att kommunen är ansvarig för utbyggnad, drift och underhåll för allmän platsmark.

Kommunen får enligt 6 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900) besluta att fastighetsägare i ett område ska betala för kostnader som följer med kommunens skyldighet att anlägga gata eller annan allmän plats. Kommunen har tagit fram en gatukostnadsutredning som kommer att ligga till grund för beslut om hur gatukostnaderna ska fördelas på fastighetsägare i området.

I samband med att kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän plats ses vägarnas standard över. Detta medför markintrång på följande fastigheter: Hyltan 2:12, 2:33, 2:36, 2:38, 2:55, 2:62, 2:65, 2:68, 2:89, 2:90, 2:91 och Långenäs 1:116, 1:117, 1:118, 1:130, 1:131, 1:132, 1:136, 1:139, 1:140, 1:81 Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Granskning 2 för gatukostnadsutredning

Gatukostnadsutredningen utarbetas genom en process som löper parallellt med detaljplaneprocessen. Efter gatukostnadsutredningens granskningsskede (Granskning 1) har kommunen uppmärksammat ytterligare justeringsbehov. Dessa justeringar bedöms så pass omfattande att dom inte är möjliga att införa i gatukostnadsutredningen mellan granskningsskedet och antagandeskedet. Av den anledningen har kommunen beslutat att genomföra en förnyad granskning (Granskning 2) av gatukostnadsutredningen.

Notera att det endast är gatukostnadsutredningen som varit ute på ny granskning. Det uppmärksammade justeringsbehovet av detaljplanen bedöms inte föranleda något behov av förnyad granskningsprocess avseende detaljplanen.

Detaljplanen är överklagad

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2023-02-09 att anta detaljplanen för Abborrtjärnsvägen. Antagandehandlingarna tillsammans med protokollet finns nedan under Status och dokument. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Deras bedömning förväntas ta ca 6-12 månader.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd 2

Antagande

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Marcus Broman

Frågor om mark och exploatering:

Marcus Bengtsson

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-31