Till innehållet

Skällsjöås

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området kring fritidsstugeområdet Skällsjöås för att möjliggöra för åretruntboende.

flygfoto över Skällsjöås

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för bostäder inom Björröd 1:13 m.fl. SKÄLLSJÖÅS i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Detaljplaneområdet ligger längs med Eskilsbyvägen vid Skällsjön, cirka 3,5 kilometer sydost om Landvetter centrum. Skällsjöås är ursprungligen ett fritidsstugeområde och består av cirka 70 befintliga bostadsfastigheter med begränsade byggrätter.

Detaljplanens huvudsyfte är att inom det befintliga fritidshusområdet för Skällsjöås möjliggöra för den redan pågående omvandlingen till åretruntboende genom att på ett enhetligt och kontrollerat sätt utöka områdets idag begränsade byggrätter. Syftet med detaljplanen är inte att tillskapa fler bostäder genom ytterligare förtätning i området. Detaljplanens syfte är även att bevara det befintliga bostadsområdets utbredning genom att endast tillåta tillkommande ny-, om- och tillbyggnader inom det befintliga bostadsområdets nuvarande utbredning. Detta för att inte påtagligt försämra framtida planering för riksintresse kommunikation.

Granskningstid 15 maj – 7 juni 2023

Ett förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 15 maj till 7 juni 2023. Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 7 juni 2023. Ange ärendets diarienummer 2014KS434. Lämna era synpunkter på något av följande sätt:

  • Fyll i formuläret här nedan på sidan under Tyck till!
  • Skicka e-post till: plan@harryda.se
  • Skicka brev till: Härryda kommun, Samhällsbyggnad. 435 80 MÖLNLYCKE

Skrivelser som kommer in under planarbetets gång besvaras inte var för sig utan ingår som en del i planhandlingarna. Alla inkomna skrivelser blir offentliga handlingar, det vill säga vem som helst har rätt att läsa dem och hämta ut kopior av dem.

Påverkas av plan för ny järnväg

Planeringen för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kommer troligtvis att påverka detaljplanens slutgiltiga omfattning. Två av Trafikverkets planerade korridoralternativ täcker delar av detaljplanens område. Korridorerna är utpekade som så kallade riksintressen. Mer information om hur byggande och planering i kommunen påverkas av riksintresset.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Granskningen pågår 15 maj till 7 juni 2023. Det betyder att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Du använder formuläret här nedanför för att skicka in dina synpunkter.

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

När du lämnar en synpunkt behöver du uppge ditt namn och din adress. Vi kommer dock inte att publicera dina personuppgifter i våra planhandlingar.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Charlotte Lundberg

Frågor om mark och exploatering:

Marcus Bengtsson

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-15