Till innehållet

Logistik, lager, kontor och bostäder norr om Bårhultsmotet

Norr om Bårhultsmotet vid Partillevägen upprättas en detaljplan för lager, logistik och kontor samt tillhörande service med en total exploatering på ca 240 000 kvadratmeter bruttoarea. I planarbetet undersöks även möjligheten att uppföra 50-60 bostäder i en småskalig utformning i de östra delarna av området.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Gökskulla 3:33 m.fl. Verksamheter och bostäder vid Partillevägen i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Området är cirka 90 hektar stort och ligger på båda sidor av väg 535, Landvettervägen-Partillevägen, cirka 1,5 kilometer norr om Bårhultsmotet. Området utgörs av kuperad skogsmark med inslag av våtmarker. I norr och i söder gränsar området till befintlig bostadsbebyggelse i Gökskulla, Härryda kommun och i Öjersjö, Partille kommun. I öst och väst ligger natur som ingår i Göteborgsregionens gröna kil och som bland annat berörs av naturreservat, Natura 2000 samt riksintresse för natur och friluftsliv. Söder om området ligger Fläskebo deponi och ytterligare verksamheter som sträcker sig i ett stråk söderut mot Bårhultsmotet.

Etablering av verksamheter inom området går delvis i linje med intentionerna i gällande översiktsplan, ÖP 2012. Den östra delen av aktuellt område är utpekat som utbyggnadsområde för verksamheter på lång sikt. Etablering av nya bostäder inom området strider mot gällande översiktsplan. Området är i ÖP till störst del utpekat som område för värdefull natur och friluftsliv. Kommunen arbetar med att upprätta en ny översiktsplan. I arbetet med den nya översiktsplanen ingår en översyn av kommunens markanvändning inom området.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen upprättas med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatör för planen är Next Step Group. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till samordnaren. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till samordnaren för kommunens planarbete:

Rikard Sporre

Frågor till projektledaren på Next Step Group:

Carolina Högvall

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-24