Till innehållet

Logistik, lager, kontor och bostäder norr om Bårhultsmotet

Norr om Bårhultsmotet planeras ett nytt område för logistik, lager, kontor och tillhörande service. Hela området är cirka 800 000 kvadratmeter. I de östra delarna av planområdet undersöker exploatören om det även är möjligt att uppföra ca 90 bostäder i en småskalig utformning.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för utveckling av logistik och bostäder inom fastigheten Bråta 2:153 m.fl. i Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Planförslag

Planområdet ligger norr om Bårhults företagspark på båda sidor av väg 535, Landvettervägen-Partillevägen, och cirka 3-4 km väst om Landvetter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Bårhults företagspark, etapp 3. Föreslagen reglering möjliggör för utbyggnad av verksamhetsmark i form av exempelvis verksamheter, logistik, lager och kontor. Utöver industriändamål medges även kontor samt anläggande av tekniska anläggningar och eventuell ladd- /drivmedelstation. Utvecklingen ska kunna bidra till ca 1 400-1 700 nya arbetstillfällen.

Planområdet berör den så kallade ”gröna kilen” som pekas ut i Göteborgsregionens strukturbild. Aktuella planeringsunderlag anger att områdets funktion som del av gröna kilen ligger i att området är en vilt-, våtmarks- och vandringslänk och spridningsfunktion i och utmed Djupadalen mellan Bråta och Madernaområdet. Hänsyn tas till områdets naturvärden genom placering och utformning av byggnader samt att ett grönstråk i och kring Djupedalen i norr planläggs som naturmark för att fortsatt säkerställa områdets funktion som spridningskorridor för djur, men även för friluftslivets intressen.

Detaljplanen innebär byggnation inom del av den gröna kil som ingår i Göteborgsregionens strukturbild, Delsjön-Härskogenkilen. Intrånget motiveras av samhällsintresset av att utveckla ytor för verksamheter, områdets goda kommunikationsmöjligheter och strategiska läge för en regional godshubb samt möjligheten att komplettera och samverka med befintligt näringsliv inom Bårhults företagspark.

I korthet syftar projektet till att möjliggöra:

  • Utbyggnad av cirka 230 000 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) verksamhetsmark.
  • Komplettering av befintligt bostadsbestånd med ca 90 bostäder.
  • Utbyggnad av nödvändig infrastruktur.
  • Säkra spridningsmöjligheter för växt- och djurliv samt möjliggöra utbyggnad av ett viltvarningssystem för större djur över Landvettervägen/Partillevägen.

Förslaget är delvis förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012. Detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas för detaljplanen.

Tyck till om planen via webbsidan eller appen

Just nu finns ett förslag till detaljplan tillgängligt för granskning. Granskningen pågår under perioden 4 juni till 5 juli. Det betyder att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Du hittar planhandlingarna under rubriken Status och dokument, fliken granskning.

Du använder vår e-tjänst nedan för att skicka in dina synpunkter. Du kan även enkelt tycka till om detaljplanen i appen Mitt Härryda i mobiltelefonen. Välj tjänsten Härryda växer i appen och filtrera fram detaljplanen antingen via kartfunktion eller lista.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen genomförs av exploatören Next Step Group med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar Härryda kommun att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. Kommunen har även ansvar för att allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter om planen under samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Kompletterande samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Kontakt

Rikard Sporre, samordnande planarkitekt Härryda kommun:

Martin Trpkovski, samordnande planarkitekt Härryda kommun:

Carolina Högvall, projektledare Next Step group:

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-06