Till innehållet

Landvetter flygplats - upphävande av områdesbestämmelser

Kommunen vill utreda om ett upphävande av områdesbestämmelserna kan göra att fler verksamheter och fastighetsägare kan etablera sig närmare flygplatsen. Detta sedan Trafikverket ändrat gränsvärden för buller så att markområden inom bullerzonen blivit färre.

Klicka på bilden för att se en förstorad karta.

Kartskissen visar riksintresse för kommunikationer och bullerzon med restriktion för byggande kring Landvetter flygplats.Förstora bilden

Kartan visar riksintressets gränsmarkeringar (ytan inom orange markering) som fortfarande gäller runt Landvetter flygplats när områdesbestämmelserna försvinner (ytor inom lila markering som inte överlappar orangea ytor).

Planens formella namn: Upphävande av områdesbestämmelser Landvetter flygplats m.m. Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats.

Landvetter flygplats invigdes år 1977 och några år senare beslutades om en generalplan för ett stort område runt flygplatsen. Planen reglerar markanvändning och utbyggnadsområden runt flygplatsen utifrån bland annat riksintresse, bullernivåer från flyget och andra risker.

Enligt plan- och bygglagen från år 1987, gäller generalplanen som så kallade områdesbestämmelser för Landvetter flygplats-området tills de ändras, ersätts av detaljplaner eller upphävs.

Nya bullergränser

Enligt översiktsplanen ÖP2012 behöver områdesbestämmelserna förnyas eller upphävas i olika delar. Trafikverket har bland annat gjort bullerutredningar som i sin tur gör det möjligt för områden som tidigare definierats som ”reservområden för flygbuller” och som haft restriktiva regler för markanvändning och utbyggnad, att få lättade restriktioner.

Kommunstyrelsen beslutade hösten 2021 att ta fram underlag för att upphäva områdesbestämmelserna runt flygplatsen, som idag täcker över en tredjedel av Härryda kommuns markytor, däribland orten Härryda.

Förslag som gör att fler kan få bygga

De nuvarande områdesbestämmelserna gäller för fastighetsägare och befintliga byggnader, exempelvis fritidshus byggda före flygplatsens tillkomst. De är ett hinder för såväl utbyggnader som nybyggnation.

Vanliga frågor och svar om vad upphävandet av områdesbestämmelserna innebär.

Fastighetsägare med mark nära flygplatsen som omfattas av områdesbestämmelserna har heller inte kunnat stycka av tomter till försäljning.

Om områdesbestämmelserna upphävs innebär det att cirka 31 kvadratkilometer mark inte längre ska omfattas av områdesbestämmelserna. Fler boende och fastighetsägare nära flygplatsen kan få tillstånd att bygga till sina bostäder och bygga fler verksamhetslokaler.

En process med att upphäva områdesbestämmelserna bedöms kunna genomföras med så kallat utökat förfarande.

Pågående arbete

Planen har varit utställd på granskning och inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Planhandlingar finns under Status och dokument.

Äldre beslut kring Landvetter flygplats

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden här.

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten.
Se Kontakt längst ner på webbsidan.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Martin Trpkovski

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-17