Till innehållet

Bostäder norr om Landvettersjön

Mellan riksväg 40 och Landvettersjön vid korsningen Gamla Partillevägen - Boråsvägen upprättas en detaljplan för bostäder. I arbetet studeras även möjlighet att uppföra förskola och vårdboende samt anordnande av en badplats.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Slamby 1:27 Bostäder norr om Landvettersjön, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2022 att uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Slamby 1:27 - bostäder norr om Landvettersjön. Planområdet ligger vid Gamla Partillevägen och Boråsvägen. Fastigheten omfattar cirka 22,5 hektar och utgörs idag främst av jord- och skogsbruksmark. Den norra delen av fastigheten är skogsbevuxen och med stora höjdskillnader upp mot riksväg 40. Den södra delen av fastigheten är flackare och går ner till Landvettersjön.

Avståndet till Landvetter centrum är cirka två kilometer och till Mölnlycke cirka sex kilometer. Gång- och cykelbana saknas på Gamla Partillevägen och Boråsvägen. Hållplats för busslinje 611 mot Mölnlycke och Landvetter - Rävlanda finns vid planområdet.

I kommunens översiktsplan från 2012 redovisas området i huvudsak som övrig mark, huvudsakligen skogsbruk. Marken närmast Landvettersjön markeras som värdefull natur och omfattas av strandskydd. Området ligger utanför utvecklingsområdet för Landvetter. Ny översiktsplan håller på att tas fram. I arbetet med den nya översiktsplanen ingår en översyn av kommunens markanvändning inom området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av cirka 350 bostäder i flerbostadshus och 100 småhus samt eventuellt förskola och vårdboende beroende på kommunens behov. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns modell. Exploatör är RZ MF i Slamby AB.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen upprättas med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till samordnaren. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Maryam Sepehr, kommunens samordnare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-16