Till innehållet

Bocköhalvön

En ny detaljplan för Bocköhalvön håller på att tas fram. Syftet med planen är att försörja samtliga bostäder med kommunalt vatten och avlopp, skapa nya bostäder och förbättra vägen fram till badplatsen.

Flygfoto över Bockhalvön

Planens formella namn: Detaljplan för del av Hindås 1:433 m.fl. Bostäder på Bocköhalvön. Se detaljplanens område på kartan Länk till annan webbplats.

Ett förslag till detaljplan, upprättat i juni 2022, har tidigare varit på granskning under tiden 13 juni-8 juli 2022. Inkomna yttranden sammanfattas och bemöts nu i ett så kallat utlåtande. Utifrån inkomna yttranden håller kompletterande undersökningar och utredningar på att tas fram.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning av befintlig bostadsbebyggelse med hänsyn till områdets kulturvärden samt till att försörja samtliga fastigheter med kommunalt vatten och avlopp och till att förbättra vägen fram till badplatsen. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra övertagande av huvudmannaskapet för del av Bockövägen liksom för del av Ringvägen och del av Graneliden. Detaljplanen ska även möjliggöra ombyggnation av del av Västra Nedsjövägen.

Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 80 nya bostäder bestående av olika bostadstyper med upp till två våningars byggnadshöjd.

Planområdet omfattar övervägande del av Bocköhalvön samt del av Boråsvägen i områdets södra del. Området gränsar mot Västra Nedsjön i väster, norr, och öster. I sydväst gränsar området till Västra Nedsjövägen, i söder till stationsområdet och i sydost till bostadsbebyggelse.

Beslut om fortsatt arbete med Bocköhalvön

Våren 2020 tog kommunstyrelsen upp ett beslutsärende gällande detaljplanens fortsättning. Beslutet blev att detaljplanearbetet ska fortsätta och att utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska ske inom ramen för detaljplanearbetet.

Tidigare, i september 2017, fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning för detaljplanearbetet. Detta beslut gäller parallellt med beslutet från 2020 och 2021, dock med ändringen att hela området ska få kommunalt vatten och avlopp och att detaljplanen ska tillskapa cirka 80 nya bostäder.

Dokumenten från det beslutet finns att läsa under Status och dokument under rubriken Planstart.

Detaljplanen planeras preliminärt att antas under första kvartalet 2023.

Frågor

Du som har frågor kring din fastighet, planförslaget eller gatukostnader, är välkommen att kontakta sektorn för samhällsbyggnad. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Wallin

Frågor om mark och exploatering:

Adam Bove

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-19