Till innehållet

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma till strandområden. Det är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Strandskyddet ska också bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten.

Om det är strandskyddat område är det i allmänhet förbjudet att bygga eller att gräva och schakta. Du får inte göra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten att vistas inom strandskyddat område eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskydd. Om du bygger saker utan att ha dispens, så kan du tvingas ta bort dem.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Det är länsstyrelsen som kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. På vissa platser är strandskyddet borttaget, oftast i tätorter.

Det finns två olika sorters strandskydd.

 • Vanligt eller generellt strandskydd - finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.
 • Utvidgat strandskydd - finns bara där länsstyrelsen beslutat att det ska finnas och sträcker sig maximalt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

På Härrydakartan visas strandskydd vid respektive sjö eller vattendrag

Tillåtna ändringar

Normalt är det tillåtet att bygga om och renovera, så länge byggnaden ska användas till samma sak som förut. Du får alltså renovera ditt hus utan dispens. Däremot får du inte bygga om ett förråd till en sommarstuga, eftersom det utvidgar din privata zon.

Förbjudna ändringar

Strandskyddet förbjuder att du utvidgar din privata zon. Lagen förbjuder ändringar som gör att andra människor tvekar att vara på platsen. Förbudet gäller även om du äger marken.

Typiska ändringar som kan leda till att andra tvekar att vara på platsen är en flaggstång utanför tomten, ett trädäck, en brygga, en friggebod men också en gräsmatta, blomkrukor och trädgårdsmöbler utanför tomten. Samma effekt ger det att förvandla en sjöbod till fritidshus. Från att ha varit "öppen för alla" enligt allemansrätten, riskerar platsen bli "privatiserad".

Bygg hellre utanför den strandskyddade zonen, om det är möjligt. Önskar du ändå bygga eller göra något inom strandskyddszonen så är chansen att få dispens större om du bygger nära huset eller längre bort från stranden och så att hemfridszonen inte blir större. Bryggor placeras hellre där det redan finns bryggor. Då exploateras mindre ny mark.

Det är inte heller tillåtet att gräva, fälla träd, schakta och bygga väg liksom att muddra, göra utfyllnad eller anlägga gräsmatta utmed stranden.

Bygglov och strandskyddsdispens

Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varandra. Även om du fått strandskyddsdispens så kan du behöva bygglov också. Även om bygglov inte krävs, så kan du behöva en dispens från strandskyddet. För att få bygglov behöver frågan om dispens från strandskyddet beaktas.

Bygga, ändra och riva

Strandskydd går före servitut

Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Även om det finns ett servitut så behöver du alltså en dispens från strandskydd.

Det finns sex saker att välja på som kan vara ett särskilt skäl:

 1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 2. Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.
 3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet, till exempel en hamn eller en brygga, och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
 4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte göras utanför området.
 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, som inte kan tillgodoses utanför området.
 6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ansök om dispens

Gör ingenting utan dispens. Sök i god tid. Om du ska bygga på sommaren så sök gärna redan hösten innan.

Två saker krävs för att vi ska kunna ge dig dispens:

 • Det som ska göras försämrar varken växt- och djurlivet eller allmänhetens tillgång till platsen.
 • Det finns minst ett särskilt skäl som du kan använda i din ansökan.

Ansökan

Du skickar din ansökan till miljö- och bygglovsnämnden, Härryda kommun, förutom när åtgärden ska göras inom ett strandskyddsområde som samtidigt omfattas av ett statligt skydd.

Vid statligt skydd skickar du din ansökan till Länsstyrelsen. Områden med statligt skydd i Härryda kommun är:

 • Natura 2000-område
 • Område som omfattas av landskapsbildsskydd
 • Biotopskydd eller naturreservat (förutom Rådasjöns naturreservat som är kommunalt).

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den i e- tjänsten. (Har inte Bank-ID)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-11