Lyssna

Rensning av vattendrag och muddring

Muddring och underhållsrensning i vatten ska alltid anmälas till Länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas.

Rensning av vattendrag

Underhållsrensning i vatten ska alltid anmälas till Länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas. Rensningsmassorna kan även innehålla föroreningar som kräver särskild prövning. Tänk även på att ta hänsyn till strandskydd.

Rensning av vattendrag, Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strandskydd

Muddring

Muddring ska alltid föregås av en anmälan till Länsstyrelsen som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser.
En anmälan hanteras av Länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av Mark- och Miljödomstolen.

Muddring, Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppläggning av muddermassor

Vid uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor på land ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden. Eventuellt krävs även strandskyddsdispens.

Information om anmälan om deponering av muddermassorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Vid uppläggning av mer än 1000 ton muddermassor på land krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Hantering av schaktmassor och muddermassorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se