Till innehållet

Rensa och muddra vattendrag

Muddring och underhållsrensning i vatten ska alltid anmälas till Länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas.

Grävmaskin och betongklossar på pråm mitt i Mölndalsån i Mölnlycke centrum

Grävmaskin på pråm muddrar bottensediment i Mölndalsån i Mölnlycke centrum.

Rensning av vattendrag

Underhållsrensning i vatten ska alltid anmälas till Länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas. Rensningsmassor kan innehålla föroreningar.
Rensning av vattendrag, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.
Strandskydd

Muddring

Muddring är schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller minska risken för översvämning.

Muddring ska alltid föregås av en anmälan till Länsstyrelsen som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser.
En anmälan hanteras av Länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av mark- och miljödomstolen.
Muddring, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Uppläggning av muddermassor

Vid uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor på land ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden. Eventuellt krävs även strandskyddsdispens.
Information om anmälan om deponering av muddermassor, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vid uppläggning av mer än 1000 ton muddermassor på land krävs tillstånd av Länsstyrelsen.
Hantering av schaktmassor, muddermassor, Länsstyrelsen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-10